ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม

ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผู้ดูแลระบบ Login ที่นี่

Teachers Login Form

 

ผู้ดูแลระบบเขต Login ที่นี่

Admin Login Form

 รายการเกียรติบัตรออนไลน์

» การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 1

» การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2

» การพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรวมอย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1

» การพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรวมอย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2

» ผู้บริหารกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560

» วิทยากรการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรวมอย่างมีคุณภาพ" ปี 2560

» คณะทำงานการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรวมอย่างมีคุณภาพ" ปี 2560

» ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 2557-2558

» ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 2559

» การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2559