ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม

ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผู้ดูแลระบบ Login ที่นี่

Teachers Login Form

 

ผู้ดูแลระบบเขต Login ที่นี่

Admin Login Form

 รายชื่อผู้ผ่านการอบรม ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 2557-2559
ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล พิมพ์
1นางสาวฐณัชณ์พร ออทอลาน พิมพ์เกียรติบัตร
2นายประสาร พิมพกรรณ์ พิมพ์เกียรติบัตร
3นายปัญจา จันทสิงห์ พิมพ์เกียรติบัตร
4นางพรรณี อรุณพันธุ์ พิมพ์เกียรติบัตร
5นางสาวสุภาภรณ์ สายศรี พิมพ์เกียรติบัตร
6นางมานิกา กาหาวงศ์ พิมพ์เกียรติบัตร
7นายอานนท์ ปันฟู พิมพ์เกียรติบัตร
8นายสะอาด พูลมาศ พิมพ์เกียรติบัตร
9นายอดิศร ศรีทา พิมพ์เกียรติบัตร
10นายชัชวาลย์ พนมเขต พิมพ์เกียรติบัตร
11นางสาวสิมมะลี พิมพกรรณ์ พิมพ์เกียรติบัตร
12นางราตรี ธิตะโพธิ์ พิมพ์เกียรติบัตร
13นางทัศนีย์ คูณทอง พิมพ์เกียรติบัตร
14นางสมปอง เดชคำภู พิมพ์เกียรติบัตร
15นางสาวนฐวรรณ จงปัตนา พิมพ์เกียรติบัตร
16นางสาววนิดา ไชยมงกุฏ พิมพ์เกียรติบัตร
17นางจักรรัตน์ เส้นทอง พิมพ์เกียรติบัตร
18นายลีนวัตร ฉัตรสุวรรณ พิมพ์เกียรติบัตร
19นายเฉลิมพล สาธุพันธ์ พิมพ์เกียรติบัตร
20นางสุทธิยา เพ็ชรสีม่วง พิมพ์เกียรติบัตร
21นางเพ็ญณี พนาจันทร์ พิมพ์เกียรติบัตร
22นางนงนุช สีแสง พิมพ์เกียรติบัตร
23นายศิริศักดิ์ คำสา พิมพ์เกียรติบัตร
24นายประพล บัวตูม พิมพ์เกียรติบัตร
25นางประนอม พิมพกรรณ์ พิมพ์เกียรติบัตร
26นางจีรัสย์ พุทธิประไพพงษ์ พิมพ์เกียรติบัตร
27นางสุภัทรา ดีการกล พิมพ์เกียรติบัตร
28นางสาววันเพ็ญ เสือคำ พิมพ์เกียรติบัตร
29นางนิยม ประเสริฐศรี พิมพ์เกียรติบัตร
30นางสาวพรวิไล ไชยกรณ์ พิมพ์เกียรติบัตร
31นายชีวิน ศรีแสง พิมพ์เกียรติบัตร
32นางสาวสุวัจนี ธรรมราช พิมพ์เกียรติบัตร
33นางจันทวรรณ กัญญะลา พิมพ์เกียรติบัตร
34นางบุญมี เชิดรังสรรค์ พิมพ์เกียรติบัตร
35นางวรกรณ์ ถนอมลาภ พิมพ์เกียรติบัตร
36นางอาภาพร ประเสริฐสุข พิมพ์เกียรติบัตร
37นางนวลละออง คล้ายยา พิมพ์เกียรติบัตร
38นางสาวไขแสง พลาศรี พิมพ์เกียรติบัตร
39นางอุไรวรรณ เล็กสุทธิ์ พิมพ์เกียรติบัตร
40นางอมร ทองคำ พิมพ์เกียรติบัตร
41นายสุวิทย์ ปิยะราษฏร์ พิมพ์เกียรติบัตร
42นางสาวภัทรวดี ทิพทุรักษ์ พิมพ์เกียรติบัตร
43นายพันธ์ศักดิ์ ธงอาษา พิมพ์เกียรติบัตร
44นางจุฑารัตน์ ขันคำ พิมพ์เกียรติบัตร
45นางมณีรัตน์ ธิมาทา พิมพ์เกียรติบัตร
46นางอรสา ไชยนา พิมพ์เกียรติบัตร
47นายธนาเกียรติ สมศรี พิมพ์เกียรติบัตร
48นางวราภรณ์ หิมะคุณ พิมพ์เกียรติบัตร
49นางสาวชัญพิชชา สารภาพ พิมพ์เกียรติบัตร
50นางธไนศวรรย์ แพงคำฮัก พิมพ์เกียรติบัตร
51ส.อ.วิษณุ รัตนติสร้อย พิมพ์เกียรติบัตร
52นางวิรงรักษ์ งามม้าว พิมพ์เกียรติบัตร
53นายประพันธ์ เดชมุงคุณ พิมพ์เกียรติบัตร
54นายชลิต มีสุข พิมพ์เกียรติบัตร
55นางวิจิตราพร คำสิงห์ พิมพ์เกียรติบัตร
56นางสาวจิมลอน คูณทา พิมพ์เกียรติบัตร
57นางสุริเพ็ญ สุขสำราญ พิมพ์เกียรติบัตร
58นายเด่นชัย พันธ์ใย พิมพ์เกียรติบัตร
59นายนพรัตน์ จันทเกษ พิมพ์เกียรติบัตร
60นางสาวชวนชื่น นงคม พิมพ์เกียรติบัตร
61นางสาววราภรณ์ โพธิ์อ่อน พิมพ์เกียรติบัตร
62นางวาน แก้วใส พิมพ์เกียรติบัตร
63นางวัฒนี ทองล้วน พิมพ์เกียรติบัตร
64นางแจ่มจันทร์ ไชยกาล พิมพ์เกียรติบัตร
65นางสมรักษ์ นวลศรี พิมพ์เกียรติบัตร
66นางนันทิดา ผลสอน พิมพ์เกียรติบัตร
67นางนิตยาลักษณ์ วงศ์วาน พิมพ์เกียรติบัตร
68นางสุพรรณี ประเสริฐสิน พิมพ์เกียรติบัตร
69นางรัชนีกร สินทรัพย์ พิมพ์เกียรติบัตร
70นายเทพพิทักษ์ สายศร พิมพ์เกียรติบัตร
71นางสาวสุภาวดี ชูสวัสดิ์ พิมพ์เกียรติบัตร
72นางอรวรรณ มุทาพร พิมพ์เกียรติบัตร
73นางสาวพรรณี พูลมาศ พิมพ์เกียรติบัตร
74นางสมถวิล แฝงลาภ พิมพ์เกียรติบัตร
75นางสาวอรพัส ศุภสร พิมพ์เกียรติบัตร
76นายแมนสันต์ ร่มเย็น พิมพ์เกียรติบัตร
77นางทรงรัตน์ มูลหล้า พิมพ์เกียรติบัตร
78นายเจริญชัย กะทา พิมพ์เกียรติบัตร
79นางสาวสไบทอง ทองแดง พิมพ์เกียรติบัตร
80นางสังวาลย์ พันธ์พิลา พิมพ์เกียรติบัตร
81นางสดใส แก้วโชติ พิมพ์เกียรติบัตร
82นางสาวพัชนี โคตรมนตรี พิมพ์เกียรติบัตร
83นายนิคม ดอกเด็น พิมพ์เกียรติบัตร
84นายจันทร์ ขันวิเศษ พิมพ์เกียรติบัตร
85นายวีรวัฒน์ กองแก้ว พิมพ์เกียรติบัตร
86นางกษมา บุตรวัน พิมพ์เกียรติบัตร
87นายดุจพงษ์ วงศ์สิงห์ พิมพ์เกียรติบัตร
88นางสาวนงคราญ วงค์พันธ์ พิมพ์เกียรติบัตร
89นางสาวสิรินภา หลงชิน พิมพ์เกียรติบัตร
90นางเปรมฤดี ดอกเด็น พิมพ์เกียรติบัตร
91นางคำนาง แพงจักร พิมพ์เกียรติบัตร
92นางสังวาล ปะมุสะกะ พิมพ์เกียรติบัตร
93นางพิสมัย จันทวีสุข พิมพ์เกียรติบัตร
94นางลำพอง ฉัตรสุวรรณ พิมพ์เกียรติบัตร
95นางสาวสุธิดา ทองปัน พิมพ์เกียรติบัตร
96นายบุญนับพัน สมบัตินันท์ พิมพ์เกียรติบัตร
97นางจารุฬี แสงอรุณ พิมพ์เกียรติบัตร
98นางเกษรา กุลวงศ์ พิมพ์เกียรติบัตร
99นางจีระภา อาษอาษา พิมพ์เกียรติบัตร
100นางสุรางค์ สามทอง พิมพ์เกียรติบัตร
101นายลิขิต ชาตะพันธ์ พิมพ์เกียรติบัตร
102นางมนทกานติ อุ่มจันทร์สา พิมพ์เกียรติบัตร
103นางสาววิลัยพร ประไพ พิมพ์เกียรติบัตร
104นางมัลลิกา อิ่มเจือ พิมพ์เกียรติบัตร
105นายสงัด จันทร์ตา พิมพ์เกียรติบัตร
106นางพรรณี พรรณเจริญ พิมพ์เกียรติบัตร
107นางสาวชินสุมน บุญชู พิมพ์เกียรติบัตร
108นางสุพรรณพร สิทธิแต้สกุล พิมพ์เกียรติบัตร
109นางรำไพ ดุจดา พิมพ์เกียรติบัตร
110นางพิศมัย พุทธลา พิมพ์เกียรติบัตร
111นายคำรุณ พรหมราช พิมพ์เกียรติบัตร
112นางอุรารัตน์ ทองมั่น พิมพ์เกียรติบัตร
113นางจุรีรัตน์ ทองรอง พิมพ์เกียรติบัตร
114นางจำเนียร อินทมนตรี พิมพ์เกียรติบัตร
115นางสาวรัศมี เรือนเจริญ พิมพ์เกียรติบัตร
116นางสาวศุภรักษ์ ฮามคำไพ พิมพ์เกียรติบัตร
117นางลำพึง ทองแสง พิมพ์เกียรติบัตร
118นางกนกพร แสนสิงห์ พิมพ์เกียรติบัตร
119นางศิวพร วงษ์ศร พิมพ์เกียรติบัตร
120นายพิมพ์พรรณ์ สมศรี พิมพ์เกียรติบัตร
121นางสาวมุกดา วาภพ พิมพ์เกียรติบัตร
122นางบงกช ทองโท พิมพ์เกียรติบัตร
123นางภควดี หงษา พิมพ์เกียรติบัตร
124นางสาวนุจนาท อร่ามเรือง พิมพ์เกียรติบัตร
125นายสันทิส พิมพ์ทอง พิมพ์เกียรติบัตร
126นางจินตนา แสนทวีสุข พิมพ์เกียรติบัตร
127นางจันทร์นภา ใยเมือง พิมพ์เกียรติบัตร
128นางวาริน ผลเพิ่ม พิมพ์เกียรติบัตร
129นายสมศักดิ์ รำไพ พิมพ์เกียรติบัตร
130นายณัฐวุฒิ วิรุฬหวิทยา พิมพ์เกียรติบัตร
131นางศรินาภรณ์ สารารัฐ พิมพ์เกียรติบัตร
132นางพักตร์วิภา ศรีภา พิมพ์เกียรติบัตร
133นางสาวมัจฉา สมชาติ พิมพ์เกียรติบัตร
134นางสาวโสภิดา พยัคฆ์เกียรติ พิมพ์เกียรติบัตร
135นางอุบลวรรณ ขันทอง พิมพ์เกียรติบัตร
136นางนงค์ลักษณ์ สอแสง พิมพ์เกียรติบัตร
137นางสาวกันทิมา ไชยโกฏิ พิมพ์เกียรติบัตร
138นางสุมาลี วงศ์ไชยา พิมพ์เกียรติบัตร
139นางธาริณี สุวรรณกูฏ พิมพ์เกียรติบัตร
140นางจุฑารัตน์ สานนท์ พิมพ์เกียรติบัตร
141นางสาวหนูสิน พันธ์คำ พิมพ์เกียรติบัตร
142นางสาวจีระนันท์ กอกษัตริย์ พิมพ์เกียรติบัตร
143นางวรนิจ มารยา พิมพ์เกียรติบัตร
144นางสาวโชติกา เทือกเถาว์ พิมพ์เกียรติบัตร
145นางประจวน ภูลายดอก พิมพ์เกียรติบัตร
146นางลำพูล ชมพันธ์ พิมพ์เกียรติบัตร
147นางสมจิต พลศรี พิมพ์เกียรติบัตร
148นางสาวตติยาภรณ์ หวังดี พิมพ์เกียรติบัตร
149นางสาวมัดชนก บริเพชร พิมพ์เกียรติบัตร
150นางสาวภัทรวดี เหรียญประชา พิมพ์เกียรติบัตร
151นางสาวกมลพร เบี้ยบุญมาก พิมพ์เกียรติบัตร
152นางสาวสายฝน จันบุตราช พิมพ์เกียรติบัตร
153นางสาวอรดี ผาปรางค์ พิมพ์เกียรติบัตร
154นางบุญยิ่ง มงคล พิมพ์เกียรติบัตร
155นางจินดาวรรณ ทรายทอง พิมพ์เกียรติบัตร
156นายประสพ เจริญสุข พิมพ์เกียรติบัตร
157นายจงกล พรรษา พิมพ์เกียรติบัตร
158นางสกาวรัตน์ โสภา พิมพ์เกียรติบัตร
159นางสาวสุลาวรรณ สุวรรณภา พิมพ์เกียรติบัตร
160นางศิรัฐชา คำแก่น พิมพ์เกียรติบัตร
161นายชัยปรุฬห์ แก้วแสน พิมพ์เกียรติบัตร
162นางอรอนงค์ บุญสุข พิมพ์เกียรติบัตร
163นางผ่องศรี สารปัญญา พิมพ์เกียรติบัตร
164นางพิศมัย บุญหนุน พิมพ์เกียรติบัตร
165นางพัชรินทร์ ดอกพุทธา พิมพ์เกียรติบัตร
166นางสาวลลิตาพรรณ เงาศรี พิมพ์เกียรติบัตร
167นางพจนา ขาวจันทร์ พิมพ์เกียรติบัตร
168นางสาวอัญชลี ทัพเพ็ชร พิมพ์เกียรติบัตร
169นางสาวชิราพัชร มูลเมือง พิมพ์เกียรติบัตร
170นางมะลิ ไทยธวัช พิมพ์เกียรติบัตร
171นางหนูพัฒน์ เข็มเคน พิมพ์เกียรติบัตร
172นางสาวราณี โชติ พิมพ์เกียรติบัตร
173นางวิไลวรรณ โพธิ์ศรีทอง พิมพ์เกียรติบัตร
174นางสาวเติมใจ ภาระกุล พิมพ์เกียรติบัตร
175นางสาวสัมพรรณ โสภาพ พิมพ์เกียรติบัตร
176นางสาวขนิษฐา กำเนิดทอง พิมพ์เกียรติบัตร
177นางสาวศิรินทิพย์ พันธ์คำ พิมพ์เกียรติบัตร
178นางกนกพร แสนสิงห์ พิมพ์เกียรติบัตร
179นางจุฑารัตน์ ขันคำ พิมพ์เกียรติบัตร
180นางรัตนา มงคลศิริ พิมพ์เกียรติบัตร
181นางสาวปริตร จันทะเวช พิมพ์เกียรติบัตร
182นางฉวีวรรณ บุญปอง พิมพ์เกียรติบัตร
183นางนิภาพร บุญจำเนียร พิมพ์เกียรติบัตร
184นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมทร พิมพ์เกียรติบัตร
185นางอุราตรี พลาศรี พิมพ์เกียรติบัตร
186นางสร้อยฟ้า มาลาสาย พิมพ์เกียรติบัตร
187นางสาวสุรัมภา สุจันทา พิมพ์เกียรติบัตร
188นางช่อมาลี พินธุ พิมพ์เกียรติบัตร
189นางพูลทรัพย์ ทองหมื่น พิมพ์เกียรติบัตร
190นางศักดิ์ศรี ทรารมย์ พิมพ์เกียรติบัตร
191นางสาวมัตตัญญู ศรีทา พิมพ์เกียรติบัตร
192นางสาวธนิตตา จันธนไพรบูรณ์ พิมพ์เกียรติบัตร
193นางสาวพัชราภรณ์ คำศรี พิมพ์เกียรติบัตร
194นางสาวอรทัย ภูมิสิงห์ พิมพ์เกียรติบัตร
195นางสาวพลอยชมพู จันทร์หอม พิมพ์เกียรติบัตร
196นางสาวศิริรัตน์ ทองเจริญ พิมพ์เกียรติบัตร
197นายทัศนัย คำศรี พิมพ์เกียรติบัตร
198นางสาวกัญญา บุญเจือ พิมพ์เกียรติบัตร
199นางสาวกนกพร ภตะศิลา พิมพ์เกียรติบัตร
200นางจันทรวิมล สุภโกศล พิมพ์เกียรติบัตร
201สิบเอกเอกลักษณ์ ป้องวัน พิมพ์เกียรติบัตร
202นายชัยวัฒน์ ปักเขตานัง พิมพ์เกียรติบัตร
203นายบัญชา คำพันธ์ พิมพ์เกียรติบัตร
204นายกรวิชญ์ เหง้าสุวรรณ์ พิมพ์เกียรติบัตร
205นางสาวศิริพร ทานะเวช พิมพ์เกียรติบัตร
206นางสาวรัชนี จันทร์ส่อง พิมพ์เกียรติบัตร
207นางสาวดวงแก้ว อสงไขย พิมพ์เกียรติบัตร
208นางปภาสุดา ปิติวัฒนะภัทร พิมพ์เกียรติบัตร
209นางสาวเสาวลักษณ์ แพงทรัพย์ พิมพ์เกียรติบัตร
210นายชาคริส พุทธจักร์ พิมพ์เกียรติบัตร
211นายศิวกร นนท์ศิริ พิมพ์เกียรติบัตร
212นายเด่นชัย พันธ์ใย พิมพ์เกียรติบัตร
213นางสาวนิภาพร พลมาก พิมพ์เกียรติบัตร
214นางสาวณญาดา ทาทอง พิมพ์เกียรติบัตร
215นางเพียงจันทร์ ศรีกัญญา พิมพ์เกียรติบัตร
216นางกาวร หนึ่งคำมี พิมพ์เกียรติบัตร
217นางเยาว์ วงศ์คำ พิมพ์เกียรติบัตร
218นายวิสันต์ ทองล้วน พิมพ์เกียรติบัตร
219นางปุญชรัสมิ์ ประเสริฐยิ่ง พิมพ์เกียรติบัตร
220นางสาวมัจฉา สมชาติ พิมพ์เกียรติบัตร
221นางสาวศิริวิมล กาละศรี พิมพ์เกียรติบัตร
222นางสาววิภาวี ดวงมุลตรี พิมพ์เกียรติบัตร
223นายฉันทะ ขันธเวช พิมพ์เกียรติบัตร
224นางสาวแสงดาว ประพรม พิมพ์เกียรติบัตร
225นางสาวกัญจนพร จำนิล พิมพ์เกียรติบัตร
226นางสาวบุญญธิดา ศรีโชค พิมพ์เกียรติบัตร
227นางจีรารัตน์ หอมชื่น พิมพ์เกียรติบัตร
228นายสุริยพงษ์ สมเสนาะ พิมพ์เกียรติบัตร
229นายสง่า สำเภา พิมพ์เกียรติบัตร
230นางจินตนา พรทิพย์ พิมพ์เกียรติบัตร
231นายพิทักษ์พงษ์ พรหมลักษณ์ พิมพ์เกียรติบัตร
232นายอังคาร ดวงเดือน พิมพ์เกียรติบัตร
233นางดวงจันทร์ อวยพร พิมพ์เกียรติบัตร
234นางสาวนภสร ประจันทอน พิมพ์เกียรติบัตร
235นางนวลออง ศรีสวัสดิ์ พิมพ์เกียรติบัตร
236นางสาวพลอยชมพู แสนทอง พิมพ์เกียรติบัตร
237นางพิศประอร ยาทิพย์ พิมพ์เกียรติบัตร