ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม

ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผู้ดูแลระบบ Login ที่นี่

Teachers Login Form

 

ผู้ดูแลระบบเขต Login ที่นี่

Admin Login Form

 รายชื่อผู้ผ่านการอบรม การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 2559
ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล พิมพ์
1นางสาวศุภรักษ์ ฮามคำไพ พิมพ์วุฒิบัตร
2นายประสาร พิมพกรรณ์ พิมพ์วุฒิบัตร
3นางพัชนี บุญวัง พิมพ์วุฒิบัตร
4นางจินดาวรรณ ทรายทอง พิมพ์วุฒิบัตร
5นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุข พิมพ์วุฒิบัตร
6นายอานนท์ ปันฟู พิมพ์วุฒิบัตร
7นายสะอาด พูลมาศ พิมพ์วุฒิบัตร
8นายวัฒนา แจ่มใส พิมพ์วุฒิบัตร
9นายอมร ศรีนิล พิมพ์วุฒิบัตร
10นางสาวสิมมะลี พิมพกรรณ์ พิมพ์วุฒิบัตร
11นางราตรี ธิตะโพธิ์ พิมพ์วุฒิบัตร
12นางอรสา ไชยนา พิมพ์วุฒิบัตร
13นางสมปอง เดชคำภู พิมพ์วุฒิบัตร
14นางสาวอาทิตยา ทองทรัพย์ พิมพ์วุฒิบัตร
15นางสาววนิดา ไชยมงกุฏ พิมพ์วุฒิบัตร
16นางสาวรพีพรรณ วงษาชัย พิมพ์วุฒิบัตร
17นางณภาภัช แสนบุญเรือง พิมพ์วุฒิบัตร
18นางราตรี สงวนรัษฎ์ พิมพ์วุฒิบัตร
19นายศิริศักดิ์ คำสา พิมพ์วุฒิบัตร
20นายประพล บัวตูม พิมพ์วุฒิบัตร
21นางประนอม พิมพกรรณ์ พิมพ์วุฒิบัตร
22นางจีรัสย์ พุทธิประไพพงษ์ พิมพ์วุฒิบัตร
23นางสุภัทรา ดีการกล พิมพ์วุฒิบัตร
24นางสาววันเพ็ญ เสือคำ พิมพ์วุฒิบัตร
25นางปิยดา พลเชียงขวาง พิมพ์วุฒิบัตร
26นางสาวพรวิไล ไชยกรณ์ พิมพ์วุฒิบัตร
27นายชีวิน ศรีแสง พิมพ์วุฒิบัตร
28นางสาวอนันติยา ส่งศรี พิมพ์วุฒิบัตร
29นางบุญมี เชิดรังสรรค์ พิมพ์วุฒิบัตร
30นางวรกรณ์ ถนอมลาภ พิมพ์วุฒิบัตร
31นางนวลละออง คล้ายยา พิมพ์วุฒิบัตร
32นางสาวไขแสง พลาศรี พิมพ์วุฒิบัตร
33นางอุไรวรรณ เล็กสุทธิ์ พิมพ์วุฒิบัตร
34นายพันธ์ศักดิ์ ธงอาษา พิมพ์วุฒิบัตร
35นางมณีรัตน์ ธิมาทา พิมพ์วุฒิบัตร
36นางสาวยุพาพร สายศร พิมพ์วุฒิบัตร
37นายธนาเกียรติ สมศรี พิมพ์วุฒิบัตร
38นางสาวนิรมล เหล่าเลิศ พิมพ์วุฒิบัตร
39นางธไนศวรรย์ แพงคำฮัก พิมพ์วุฒิบัตร
40นางวิจิตราพร คำสิงห์ พิมพ์วุฒิบัตร
41นางสาวจิมลอน คูณทา พิมพ์วุฒิบัตร
42นางสาวทองพันธ์ หินขาว พิมพ์วุฒิบัตร
43นายนพรัตน์ จันทเกษ พิมพ์วุฒิบัตร
44นางสาวชวนชื่น นงคม พิมพ์วุฒิบัตร
45นางวัฒนี ทองล้วน พิมพ์วุฒิบัตร
46นางสมรักษ์ นวลศรี พิมพ์วุฒิบัตร
47น.ส.ศุภรักษ์ ฮามคำไพ พิมพ์วุฒิบัตร
48นายประสาร พิมพกรรณ์ พิมพ์วุฒิบัตร
49นางพัชนี บุญวัง พิมพ์วุฒิบัตร
50นางจินดาวรรณ ทรายทอง พิมพ์วุฒิบัตร
51นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุข พิมพ์วุฒิบัตร
52นายอานนท์ ปันฟู พิมพ์วุฒิบัตร
53นายสะอาด พูลมาศ พิมพ์วุฒิบัตร
54นายวัฒนา แจ่มใส พิมพ์วุฒิบัตร
55นายอมร ศรีนิล พิมพ์วุฒิบัตร
56นางสาวสิมมะลี พิมพกรรณ์ พิมพ์วุฒิบัตร
57นางราตรี ธิตะโพธิ์ พิมพ์วุฒิบัตร
58นางอรสา ไชยนา พิมพ์วุฒิบัตร
59นางสมปอง เดชคำภู พิมพ์วุฒิบัตร
60นางสาวอาทิตยา ทองทรัพย์ พิมพ์วุฒิบัตร
61นางสาววนิดา ไชยมงกุฏ พิมพ์วุฒิบัตร
62นางสาวรพีพรรณ วงษาชัย พิมพ์วุฒิบัตร
63นางณภาภัช แสนบุญเรือง พิมพ์วุฒิบัตร
64นางราตรี สงวนรัษฎ์ พิมพ์วุฒิบัตร
65นายศิริศักดิ์ คำสา พิมพ์วุฒิบัตร
66นายประพล บัวตูม พิมพ์วุฒิบัตร
67นางประนอม พิมพกรรณ์ พิมพ์วุฒิบัตร
68นางจีรัสย์ พุทธิประไพพงษ์ พิมพ์วุฒิบัตร
69นางสุภัทรา ดีการกล พิมพ์วุฒิบัตร
70นางสาววันเพ็ญ เสือคำ พิมพ์วุฒิบัตร
71นางปิยดา พลเชียงขวาง พิมพ์วุฒิบัตร
72นางสาวพรวิไล ไชยกรณ์ พิมพ์วุฒิบัตร
73นายชีวิน ศรีแสง พิมพ์วุฒิบัตร
74นางสาวอนันติยา ส่งศรี พิมพ์วุฒิบัตร
75นางบุญมี เชิดรังสรรค์ พิมพ์วุฒิบัตร
76นางวรกรณ์ ถนอมลาภ พิมพ์วุฒิบัตร
77นางนวลละออง คล้ายยา พิมพ์วุฒิบัตร
78นางสาวไขแสง พลาศรี พิมพ์วุฒิบัตร
79นางอุไรวรรณ เล็กสุทธิ์ พิมพ์วุฒิบัตร
80นายพันธ์ศักดิ์ ธงอาษา พิมพ์วุฒิบัตร
81นางกษมา บุตรวัน พิมพ์วุฒิบัตร
82นายดุจพงษ์ วงศ์สิงห์ พิมพ์วุฒิบัตร
83นางสาวนงคราญ วงค์พันธ์ พิมพ์วุฒิบัตร
84นายอรรถพล เมืองพิล พิมพ์วุฒิบัตร
85นางคำนาง แพงจักร พิมพ์วุฒิบัตร
86นางสาวนุจรี เรือนเจริญ พิมพ์วุฒิบัตร
87นางสาวสมเพียร เพ็งพันธ์ พิมพ์วุฒิบัตร
88นางสาวณิชาภา โคตรเมือง พิมพ์วุฒิบัตร
89นางเกษรา กุลวงศ์ พิมพ์วุฒิบัตร
90นางสาวปัทมพร สายสิน พิมพ์วุฒิบัตร
91นางสาวรสสุคนธ์ นาโพธิ์ พิมพ์วุฒิบัตร
92นายลิขิต ชาตะพันธ์ พิมพ์วุฒิบัตร
93นางมนทกานติ อุ่มจันทร์สา พิมพ์วุฒิบัตร
94นางสาววิลัยพร ประไพ พิมพ์วุฒิบัตร
95นางบริสุทธิ์ จันทร์ตา พิมพ์วุฒิบัตร
96นางสาวชินสุมน บุญชู พิมพ์วุฒิบัตร
97นางสุพรรณพร สิทธิแต้สกุล พิมพ์วุฒิบัตร
98นางสาววาสนา จำปาเทศ พิมพ์วุฒิบัตร
99นางพิศมัย พุทธลา พิมพ์วุฒิบัตร
100นายประสพ เจริญสุข พิมพ์วุฒิบัตร
101นางอุรารัตน์ ทองมั่น พิมพ์วุฒิบัตร
102นางสาวเพ็ญพักตร์ แว่นระเว พิมพ์วุฒิบัตร
103นางภัทรภา แสนหอม พิมพ์วุฒิบัตร
104นางสาวรัศมี เรือนเจริญ พิมพ์วุฒิบัตร
105นางสาวศุภรักษ์ ฮามคำไพ พิมพ์วุฒิบัตร
106นางลำพึง ทองแสง พิมพ์วุฒิบัตร
107นางกนกพร แสนสิงห์ พิมพ์วุฒิบัตร
108นางศิวพร วงษ์ศร พิมพ์วุฒิบัตร
109นายเกรียงศักดิ์ ทองตื้อ พิมพ์วุฒิบัตร
110นางวาริน ผลเพิ่ม พิมพ์วุฒิบัตร
111นางสาววนิดา โคตรทิพย์ พิมพ์วุฒิบัตร
112นางตราจิต วรรณลี พิมพ์วุฒิบัตร
113นางศริยาภรณ์ สารารัฐ พิมพ์วุฒิบัตร
114นางสาวมัจฉา สมชาติ พิมพ์วุฒิบัตร
115นางสาวสุชานาฏ พยัคฆ์เกียรติ พิมพ์วุฒิบัตร
116นางสาวฐณัชณ์พร ออทอลาน พิมพ์วุฒิบัตร
117นางนงค์ลักษณ์ สอแสง พิมพ์วุฒิบัตร
118นางสาวกันทิมา ไชยโกฏิ พิมพ์วุฒิบัตร
119นางสุมาลี วงศ์ไชยา พิมพ์วุฒิบัตร
120นางสาวธีรารัตน์ พูลทอง พิมพ์วุฒิบัตร
121นางสาวกาญจนา นนศิริ พิมพ์วุฒิบัตร
122นางจุฑารัตน์ สานนท์ พิมพ์วุฒิบัตร
123นางสาวหนูสิน พันธ์คำ พิมพ์วุฒิบัตร
124นางสาวอิสราภรณ์ ปานสิริวัฒน์ พิมพ์วุฒิบัตร
125นางสาวจีระนันท์ กอกษัตริย์ พิมพ์วุฒิบัตร
126นางวรนิจ มารยา พิมพ์วุฒิบัตร
127นางพนิดา ดอกดวง พิมพ์วุฒิบัตร
128นางประจวน ภูลายดอก พิมพ์วุฒิบัตร
129นางลำพูล ชมพันธ์ พิมพ์วุฒิบัตร
130นางสมจิต พลศรี พิมพ์วุฒิบัตร
131นางสาวภัทรวดี เหรียญประชา พิมพ์วุฒิบัตร
132นางระพีพร มงคล พิมพ์วุฒิบัตร
133นางจิตตรา กลิ่นจันทร์ พิมพ์วุฒิบัตร
134นางบุญยิ่ง มงคล พิมพ์วุฒิบัตร
135นายประสพ เจริญสุข พิมพ์วุฒิบัตร
136นายคำรุณ พรหมราช พิมพ์วุฒิบัตร
137นายจงกล พรรษา พิมพ์วุฒิบัตร
138นางสกาวรัตน์ โสภา พิมพ์วุฒิบัตร
139นางพิสมัย คำแหง พิมพ์วุฒิบัตร
140นางศิรัฐชา คำแก่น พิมพ์วุฒิบัตร
141นางสาวศศิธร แย้มยิ้ม พิมพ์วุฒิบัตร
142นายชัยปรุฬห์ แก้วแสน พิมพ์วุฒิบัตร
143นางอรอนงค์ บุญสุข พิมพ์วุฒิบัตร
144นางผ่องศรี สารปัญญา พิมพ์วุฒิบัตร
145นางพิศมัย บุญหนุน พิมพ์วุฒิบัตร
146นางสาวธิดารัตน์ อาจหาญ พิมพ์วุฒิบัตร
147นางสาวลลิตาพรรณ เงาศรี พิมพ์วุฒิบัตร
148นางพจนา ขาวจันทร์ พิมพ์วุฒิบัตร
149นางสาวพัชนี โคตรมนตรี พิมพ์วุฒิบัตร
150นางหนูพัฒน์ เข็มเคน พิมพ์วุฒิบัตร
151นางวิไลวรรณ โพธิ์ศรีทอง พิมพ์วุฒิบัตร
152นางสาวเติมใจ ภาระกุล พิมพ์วุฒิบัตร
153นางสาวสัมพรรณ โสภาพ พิมพ์วุฒิบัตร
154นางสาวขนิษฐา กำเนิดทอง พิมพ์วุฒิบัตร
155นางกรรณิภา โพธิ์ศรี พิมพ์วุฒิบัตร
156นางสาวนุจิราภรณ์ สุจริต พิมพ์วุฒิบัตร
157นางสาวสิรินยา หารวย พิมพ์วุฒิบัตร
158นางฉวีวรรณ บุญปอง พิมพ์วุฒิบัตร
159นางนิภาพร บุญจำเนียร พิมพ์วุฒิบัตร
160นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมทร พิมพ์วุฒิบัตร
161นางอุราตรี พลาศรี พิมพ์วุฒิบัตร
162นางสาวสไบพร ทองแดง พิมพ์วุฒิบัตร
163นางปราณี คำเสนาะ พิมพ์วุฒิบัตร
164นายนพรัตน์ จันทเกษ พิมพ์วุฒิบัตร
165นางสาวรัตติกานต์ ละอองแก้ว พิมพ์วุฒิบัตร
166นางสาวศริญญาภัทร ห่อสี พิมพ์วุฒิบัตร
167นางขวัญนภา คำล้าน พิมพ์วุฒิบัตร
168นางพูลทรัพย์ ทองหมื่น พิมพ์วุฒิบัตร
169นางสาวธนิตตา จันธนไพรบูรณ์ พิมพ์วุฒิบัตร
170นางสาวอรทัย ภูมิสิงห์ พิมพ์วุฒิบัตร
171นางสาวพลอยชมพู จันทร์หอม พิมพ์วุฒิบัตร
172นางสาวศิริรัตน์ ทองเจริญ พิมพ์วุฒิบัตร
173นายวินัย สุทธิกุล พิมพ์วุฒิบัตร
174นางสาวพัฒน์พร ศรีบุระ พิมพ์วุฒิบัตร
175นางสาวจิราภรณ์ ปานทอง พิมพ์วุฒิบัตร
176นายชัยวัฒน์ ปักเขตานัง พิมพ์วุฒิบัตร
177นายบัญชา คำพันธ์ พิมพ์วุฒิบัตร
178นายกรวิชญ์ เหง้าสุวรรณ์ พิมพ์วุฒิบัตร
179นางเอมอร ผุดผาด พิมพ์วุฒิบัตร
180นางมัลลิกา อิ่มเจือ พิมพ์วุฒิบัตร
181นางสาวดวงแก้ว อสงไขย พิมพ์วุฒิบัตร
182นางสุพัตรา พรรณวงศ์ พิมพ์วุฒิบัตร
183นางสาวเสาวลักษณ์ แพงทรัพย์ พิมพ์วุฒิบัตร
184นายชาคริส พุทธจักร์ พิมพ์วุฒิบัตร
185นายศิวกร นนท์ศิริ พิมพ์วุฒิบัตร
186นางสาวนิภาพร พลมาก พิมพ์วุฒิบัตร
187นายสง่า สำเภา พิมพ์วุฒิบัตร
188นางสุภาจิต สืบภา พิมพ์วุฒิบัตร
189นางเพียงจันทร์ ศรีกัญญา พิมพ์วุฒิบัตร
190นางถาวร หนึ่งคำมี พิมพ์วุฒิบัตร
191นางเยาว์ วงศ์คำ พิมพ์วุฒิบัตร
192นายวิสันต์ ทองล้วน พิมพ์วุฒิบัตร
193นางรัชนี ศรีวันดี พิมพ์วุฒิบัตร
194นางสาวพันธ์ทิพย์ บุญด้วง พิมพ์วุฒิบัตร
195นางสาววิภาวี ดวงมุลตรี พิมพ์วุฒิบัตร
196นายฉันทะ ขันราม พิมพ์วุฒิบัตร
197นางสาวแสงดาว ประพรม พิมพ์วุฒิบัตร
198นางสาวกัญจนพร จำนิล พิมพ์วุฒิบัตร
199นางสาวบุญญธิดา ศรีโชค พิมพ์วุฒิบัตร
200นางสาวมาลัยพร พาลี พิมพ์วุฒิบัตร
201นางสาวทัศนีย์ สีส่วน พิมพ์วุฒิบัตร
202นางสาวพรพิมล ทารัตน์ พิมพ์วุฒิบัตร
203นายอังคาร ดวงเดือน พิมพ์วุฒิบัตร
204นางธันยธรณ์ อวยพร พิมพ์วุฒิบัตร
205นางสาวนภสร ประจันทอน พิมพ์วุฒิบัตร
206นางนวลออง ทำดี พิมพ์วุฒิบัตร
207นางสาวพลอยชมพู แสนทอง พิมพ์วุฒิบัตร
208นางพิศประอร ยาทิพย์ พิมพ์วุฒิบัตร
209นางสุขสันต์ กิ่งจันทร์ พิมพ์วุฒิบัตร
210นางประนอม ศรีสุข พิมพ์วุฒิบัตร
211นายเชิดชัย แสงวงษ์ พิมพ์วุฒิบัตร
212นางอรวรรณ มุทาพร พิมพ์วุฒิบัตร
213นางสาวณัฐสุดา พันธ์เดช พิมพ์วุฒิบัตร
214นางจุรีรัตน์ ทองรอง พิมพ์วุฒิบัตร
215นางสาวเพ็ญพักตร์ แว่นระเว พิมพ์วุฒิบัตร