ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม

ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผู้ดูแลระบบ Login ที่นี่

Teachers Login Form

 

ผู้ดูแลระบบเขต Login ที่นี่

Admin Login Form

 รายชื่อผู้ผ่านการอบรม ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 2559
ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล พิมพ์
1นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยม พิมพ์วุฒิบัตร
2นางสาวนริศรา กล้าจริง พิมพ์วุฒิบัตร
3นางกัญทิยา ศรีชื่น พิมพ์วุฒิบัตร
4นางสาวชวนชื่น นงคม พิมพ์วุฒิบัตร
5นางสาวพันธ์ทิพย์ บุญด้วง พิมพ์วุฒิบัตร
6นายชัยวัฒน์ ปักเขตานัง พิมพ์วุฒิบัตร
7นางสาวพรพิมล แพงจ่าย พิมพ์วุฒิบัตร
8นางสาวอนันติยา ส่งศรี พิมพ์วุฒิบัตร
9นางนพดล สัตยากูล พิมพ์วุฒิบัตร
10นางสาวอิสราภรณ์ ปานสิริวัฒน์ พิมพ์วุฒิบัตร
11นางสาวนันทนา บัวใหญ่ พิมพ์วุฒิบัตร
12นางสาวรสสุคนธ์ นาโพธิ์ พิมพ์วุฒิบัตร
13นายสุวิทย์ สุพล พิมพ์วุฒิบัตร
14นางปิ่น บุญพบ พิมพ์วุฒิบัตร
15นางยุพาภรณ์ ศรีวิพันธ์ พิมพ์วุฒิบัตร
16นางวาสนา โพธิ์ไทร พิมพ์วุฒิบัตร
17นายเชาวฤทธิ์ แก้วกัญญา พิมพ์วุฒิบัตร
18นางฐานันดร สิงห์ธรรม พิมพ์วุฒิบัตร
19นางสาวจิรัชยา สยามล พิมพ์วุฒิบัตร
20นางอรสา ไชยนา พิมพ์วุฒิบัตร
21นางสาวปริยาภัทร สัมโย พิมพ์วุฒิบัตร
22นางสาวรุ่งรัตน์ วัฒนมงคลพงศ์ พิมพ์วุฒิบัตร
23นางณภาภัช แสนบุญเรือง พิมพ์วุฒิบัตร
24นางสาววราภรณ์ นาคคำ พิมพ์วุฒิบัตร
25นางแสงเพชร ประสารแสง พิมพ์วุฒิบัตร
26นางสาวทองพันธ์ หินขาว พิมพ์วุฒิบัตร
27นางกรรณิกา โพธิ์ศรี พิมพ์วุฒิบัตร
28นางสุทธิดา คำน้อย พิมพ์วุฒิบัตร
29นางกรรณิการ์ รัตนสุนทร พิมพ์วุฒิบัตร
30นางสาวจิราภรณ์ ปานทอง พิมพ์วุฒิบัตร
31นางสาวพัฒน์พร ศรีบุระ พิมพ์วุฒิบัตร
32นางประนอม คูณทวี พิมพ์วุฒิบัตร
33นางสุทธิลักณ์ อนันตกาล พิมพ์วุฒิบัตร
34นางณัฐวรรณ คำพร พิมพ์วุฒิบัตร
35นางสาวสมเพียร เพ็งพันธ์ พิมพ์วุฒิบัตร
36นางสาวรำพรรณี ปัดถา พิมพ์วุฒิบัตร
37นางสาวณิชาภา โคตรเมือง พิมพ์วุฒิบัตร
38นางมาลัยพร พาลี พิมพ์วุฒิบัตร
39นายอดิศักดิ์ ศุภษร พิมพ์วุฒิบัตร
40นางสาวศศิธร แย้มยิ้ม พิมพ์วุฒิบัตร
41นางสาวนิรมล เหล่าเลิศ พิมพ์วุฒิบัตร
42นายวัฒนา แจ่มใส พิมพ์วุฒิบัตร
43นางสาวทัศนีย์ สีส่วน พิมพ์วุฒิบัตร
44นางสาวรพีพรรณ วงษาชัย พิมพ์วุฒิบัตร
45นางชุติกมล มีธรรม พิมพ์วุฒิบัตร
46นายมโนทัย จำศรี พิมพ์วุฒิบัตร
47นายเสถียร ภารการ พิมพ์วุฒิบัตร
48นางราตรี พุทธา พิมพ์วุฒิบัตร
49นางสาวนิราพร สมสุข พิมพ์วุฒิบัตร
50นางฐานิตา ทารพันธ์ พิมพ์วุฒิบัตร
51นางขวัญนภา คำล้าน พิมพ์วุฒิบัตร
52นางสาวปาจารีย์ เพิ่มเพียร พิมพ์วุฒิบัตร
53นางสาวปราริฉัตร์ ก้านทอง พิมพ์วุฒิบัตร
54นางสาวปวีณา วงเวียน พิมพ์วุฒิบัตร
55นางสงวน อัศฤกษ์ พิมพ์วุฒิบัตร
56นางสุฉวี สุวรรณภาวงค์ พิมพ์วุฒิบัตร
57นางสาวขนิษฐา กำเนิดทอง พิมพ์วุฒิบัตร
58นางสาวลัดดาวัลย์ สรพิมพ์ พิมพ์วุฒิบัตร
59นางสาวชญานันท์ บุญช่วย พิมพ์วุฒิบัตร
60นายนนท์ธนา อ่อนพุทธา พิมพ์วุฒิบัตร
61นายพิชัย ภูแข่งหมอก พิมพ์วุฒิบัตร
62นางระพีพร มงคล พิมพ์วุฒิบัตร
63นายประสาน บุญครอง พิมพ์วุฒิบัตร
64นายดนุพล ไชยลาโพธิ์ พิมพ์วุฒิบัตร
65นางสาวนิวาส สิทธิโสม พิมพ์วุฒิบัตร
66นายปัญญา ศรีจำปา พิมพ์วุฒิบัตร
67นางสาวธิดารัตน์ อาจหาญ พิมพ์วุฒิบัตร
68นายอดิศักดิ์ นวลวรรณ พิมพ์วุฒิบัตร
69นางเบญจนี เจียรนัย พิมพ์วุฒิบัตร
70นายอรรถยา พิบูลรตนธาดา พิมพ์วุฒิบัตร
71นางสวาท ทองเทพ พิมพ์วุฒิบัตร
72นางสาวมัตตัญญู ศรีทา พิมพ์วุฒิบัตร
73นายพรหมมา กิ่งก้าน พิมพ์วุฒิบัตร
74นายวิสันต์ หอมจำปา พิมพ์วุฒิบัตร
75นายวุฒิพงษ์ แสวงวงศ์ พิมพ์วุฒิบัตร
76นางนิตยาพร ชาญจิตร พิมพ์วุฒิบัตร
77นางสาวภัสสร ชื่นชม พิมพ์วุฒิบัตร
78นางสายชล ลาภมูล พิมพ์วุฒิบัตร
79นางตราจิต วรรณลี พิมพ์วุฒิบัตร
80นางสาวชยานันต์ บุญช่วย พิมพ์วุฒิบัตร
81นางบัวเงิน เนาวรัตน์ พิมพ์วุฒิบัตร
82นางคำปุ่น บุษดี พิมพ์วุฒิบัตร
83นางมะลิ เค้ามูล พิมพ์วุฒิบัตร
84นายอมร ศรีนิล พิมพ์วุฒิบัตร
85นางรัชนี ศรีวันดี พิมพ์วุฒิบัตร
86ว่าที่ร.ตหญิงชญานี ไชยโกฎิ พิมพ์วุฒิบัตร
87นางอนุรักษ์ อ่อนเฉวียง พิมพ์วุฒิบัตร
88นางธัญธิตา พลพวก พิมพ์วุฒิบัตร
89นางนิรมล แน่นอุดร พิมพ์วุฒิบัตร
90นางสาวอัญชลี ทัพเพ็ชร พิมพ์วุฒิบัตร
91นางสาวรัตติกานต์ ละอองแก้ว พิมพ์วุฒิบัตร
92นางสาวภัทราพร คำสวัสดิ์ พิมพ์วุฒิบัตร
93นางสาวภาคินี พงศ์สุทธิ พิมพ์วุฒิบัตร
94นางสาวมุธิตา ศรีตะเขต พิมพ์วุฒิบัตร
95นางสาวหนูสิน พันธ์คำ พิมพ์วุฒิบัตร
96นางประภัสสรา จัมปะโสม พิมพ์วุฒิบัตร
97ว่าที่ร.ต.หญิงสุภาพ บัวลา พิมพ์วุฒิบัตร
98นางสาวสกาวเดือน ชินโชติ พิมพ์วุฒิบัตร
99นางรัตนา เหล่าศรี พิมพ์วุฒิบัตร
100นางสาวมยุรี พรสุวรรณ พิมพ์วุฒิบัตร
101นางสาววันเพ็ญ ฝาคำ พิมพ์วุฒิบัตร
102นางสาวลำไพ คูณโท พิมพ์วุฒิบัตร
103นายมงคล ทวีศักดิ์ พิมพ์วุฒิบัตร
104นางสาวธาดารัตน์ กรุณา พิมพ์วุฒิบัตร
105นางสาวนุจรี เรือนเจริญ พิมพ์วุฒิบัตร
106นางนิรมล แน่นอุดร พิมพ์วุฒิบัตร
107นางสาวดวงจันทร์ พุ่มจันทร์ พิมพ์วุฒิบัตร
108นางสาวรัชนีวรรณ การฟุ้ง พิมพ์วุฒิบัตร
109นางสาวสุพัตร อุ่นเสมอ พิมพ์วุฒิบัตร
110นายสุนันท์ โนนแก้ว พิมพ์วุฒิบัตร
111นางจันทัย ระวังดี พิมพ์วุฒิบัตร
112นายชัยยุทธ์ กล้าจริง พิมพ์วุฒิบัตร
113นางพรพิมล ทารัตน์ พิมพ์วุฒิบัตร