ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม

ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผู้ดูแลระบบ Login ที่นี่

Teachers Login Form

 

ผู้ดูแลระบบเขต Login ที่นี่

Admin Login Form

 รายชื่อผู้ผ่านการอบรม ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 2557-2559
ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล พิมพ์
1นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยม พิมพ์เกียรติบัตร
2นางสาวนริศรา กล้าจริง พิมพ์เกียรติบัตร
3นางกัญทิยา ศรีชื่น พิมพ์เกียรติบัตร
4นางสาวชวนชื่น นงคม พิมพ์เกียรติบัตร
5นางสาวพันธ์ทิพย์ บุญด้วง พิมพ์เกียรติบัตร
6นายชัยวัฒน์ ปักเขตานัง พิมพ์เกียรติบัตร
7นางสาวพรพิมล แพงจ่าย พิมพ์เกียรติบัตร
8นางสาวอนันติยา ส่งศรี พิมพ์เกียรติบัตร
9นางนพดล สัตยากูล พิมพ์เกียรติบัตร
10นางสาวอิสราภรณ์ ปานสิริวัฒน์ พิมพ์เกียรติบัตร
11นางสาวนันทนา บัวใหญ่ พิมพ์เกียรติบัตร
12นางสาวรสสุคนธ์ นาโพธิ์ พิมพ์เกียรติบัตร
13นายสุวิทย์ สุพล พิมพ์เกียรติบัตร
14นางปิ่น บุญพบ พิมพ์เกียรติบัตร
15นางยุพาภรณ์ ศรีวิพันธ์ พิมพ์เกียรติบัตร
16นางวาสนา โพธิ์ไทร พิมพ์เกียรติบัตร
17นายเชาวฤทธิ์ แก้วกัญญา พิมพ์เกียรติบัตร
18นางฐานันดร สิงห์ธรรม พิมพ์เกียรติบัตร
19นางสาวจิรัชยา สยามล พิมพ์เกียรติบัตร
20นางอรสา ไชยนา พิมพ์เกียรติบัตร
21นางสาวปริยาภัทร สัมโย พิมพ์เกียรติบัตร
22นางสาวรุ่งรัตน์ วัฒนมงคลพงศ์ พิมพ์เกียรติบัตร
23นางณภาภัช แสนบุญเรือง พิมพ์เกียรติบัตร
24นางสาววราภรณ์ นาคคำ พิมพ์เกียรติบัตร
25นางแสงเพชร ประสารแสง พิมพ์เกียรติบัตร
26นางสาวทองพันธ์ หินขาว พิมพ์เกียรติบัตร
27นางกรรณิกา โพธิ์ศรี พิมพ์เกียรติบัตร
28นางสุทธิดา คำน้อย พิมพ์เกียรติบัตร
29นางกรรณิการ์ รัตนสุนทร พิมพ์เกียรติบัตร
30นางสาวจิราภรณ์ ปานทอง พิมพ์เกียรติบัตร
31นางสาวพัฒน์พร ศรีบุระ พิมพ์เกียรติบัตร
32นางประนอม คูณทวี พิมพ์เกียรติบัตร
33นางสุทธิลักณ์ อนันตกาล พิมพ์เกียรติบัตร
34นางณัฐวรรณ คำพร พิมพ์เกียรติบัตร
35นางสาวสมเพียร เพ็งพันธ์ พิมพ์เกียรติบัตร
36นางสาวรำพรรณี ปัดถา พิมพ์เกียรติบัตร
37นางสาวณิชาภา โคตรเมือง พิมพ์เกียรติบัตร
38นางมาลัยพร พาลี พิมพ์เกียรติบัตร
39นายอดิศักดิ์ ศุภษร พิมพ์เกียรติบัตร
40นางสาวศศิธร แย้มยิ้ม พิมพ์เกียรติบัตร
41นางสาวนิรมล เหล่าเลิศ พิมพ์เกียรติบัตร
42นายวัฒนา แจ่มใส พิมพ์เกียรติบัตร
43นางสาวทัศนีย์ สีส่วน พิมพ์เกียรติบัตร
44นางสาวรพีพรรณ วงษาชัย พิมพ์เกียรติบัตร
45นางชุติกมล มีธรรม พิมพ์เกียรติบัตร
46นายมโนทัย จำศรี พิมพ์เกียรติบัตร
47นายเสถียร ภารการ พิมพ์เกียรติบัตร
48นางราตรี พุทธา พิมพ์เกียรติบัตร
49นางสาวนิราพร สมสุข พิมพ์เกียรติบัตร
50นางฐานิตา ทารพันธ์ พิมพ์เกียรติบัตร
51นางขวัญนภา คำล้าน พิมพ์เกียรติบัตร
52นางสาวปาจารีย์ เพิ่มเพียร พิมพ์เกียรติบัตร
53นางสาวปราริฉัตร์ ก้านทอง พิมพ์เกียรติบัตร
54นางสาวปวีณา วงเวียน พิมพ์เกียรติบัตร
55นางสงวน อัศฤกษ์ พิมพ์เกียรติบัตร
56นางสุฉวี สุวรรณภาวงค์ พิมพ์เกียรติบัตร
57นางสาวขนิษฐา กำเนิดทอง พิมพ์เกียรติบัตร
58นางสาวลัดดาวัลย์ สรพิมพ์ พิมพ์เกียรติบัตร
59นางสาวชญานันท์ บุญช่วย พิมพ์เกียรติบัตร
60นายนนท์ธนา อ่อนพุทธา พิมพ์เกียรติบัตร
61นายพิชัย ภูแข่งหมอก พิมพ์เกียรติบัตร
62นางระพีพร มงคล พิมพ์เกียรติบัตร
63นายประสาน บุญครอง พิมพ์เกียรติบัตร
64นายดนุพล ไชยลาโพธิ์ พิมพ์เกียรติบัตร
65นางสาวนิวาส สิทธิโสม พิมพ์เกียรติบัตร
66นายปัญญา ศรีจำปา พิมพ์เกียรติบัตร
67นางสาวธิดารัตน์ อาจหาญ พิมพ์เกียรติบัตร
68นายอดิศักดิ์ นวลวรรณ พิมพ์เกียรติบัตร
69นางเบญจนี เจียรนัย พิมพ์เกียรติบัตร
70นายอรรถยา พิบูลรตนธาดา พิมพ์เกียรติบัตร
71นางสวาท ทองเทพ พิมพ์เกียรติบัตร
72นางสาวมัตตัญญู ศรีทา พิมพ์เกียรติบัตร
73นายพรหมมา กิ่งก้าน พิมพ์เกียรติบัตร
74นายวิสันต์ หอมจำปา พิมพ์เกียรติบัตร
75นายวุฒิพงษ์ แสวงวงศ์ พิมพ์เกียรติบัตร
76นางนิตยาพร ชาญจิตร พิมพ์เกียรติบัตร
77นางสาวภัสสร ชื่นชม พิมพ์เกียรติบัตร
78นางสายชล ลาภมูล พิมพ์เกียรติบัตร
79นางตราจิต วรรณลี พิมพ์เกียรติบัตร
80นางสาวชยานันต์ บุญช่วย พิมพ์เกียรติบัตร
81นางบัวเงิน เนาวรัตน์ พิมพ์เกียรติบัตร
82นางคำปุ่น บุษดี พิมพ์เกียรติบัตร
83นางมะลิ เค้ามูล พิมพ์เกียรติบัตร
84นายอมร ศรีนิล พิมพ์เกียรติบัตร
85นางรัชนี ศรีวันดี พิมพ์เกียรติบัตร
86ว่าที่ร.ตหญิงชญานี ไชยโกฎิ พิมพ์เกียรติบัตร
87นางอนุรักษ์ อ่อนเฉวียง พิมพ์เกียรติบัตร
88นางธัญธิตา พลพวก พิมพ์เกียรติบัตร
89นางนิรมล แน่นอุดร พิมพ์เกียรติบัตร
90นางสาวอัญชลี ทัพเพ็ชร พิมพ์เกียรติบัตร
91นางสาวรัตติกานต์ ละอองแก้ว พิมพ์เกียรติบัตร
92นางสาวภัทราพร คำสวัสดิ์ พิมพ์เกียรติบัตร
93นางสาวภาคินี พงศ์สุทธิ พิมพ์เกียรติบัตร
94นางสาวมุธิตา ศรีตะเขต พิมพ์เกียรติบัตร
95นางสาวหนูสิน พันธ์คำ พิมพ์เกียรติบัตร
96นางประภัสสรา จัมปะโสม พิมพ์เกียรติบัตร
97ว่าที่ร.ต.หญิงสุภาพ บัวลา พิมพ์เกียรติบัตร
98นางสาวสกาวเดือน ชินโชติ พิมพ์เกียรติบัตร
99นางรัตนา เหล่าศรี พิมพ์เกียรติบัตร
100นางสาวมยุรี พรสุวรรณ พิมพ์เกียรติบัตร
101นางสาววันเพ็ญ ฝาคำ พิมพ์เกียรติบัตร
102นางสาวลำไพ คูณโท พิมพ์เกียรติบัตร
103นายมงคล ทวีศักดิ์ พิมพ์เกียรติบัตร
104นางสาวธาดารัตน์ กรุณา พิมพ์เกียรติบัตร
105นางสาวนุจรี เรือนเจริญ พิมพ์เกียรติบัตร
106นางนิรมล แน่นอุดร พิมพ์เกียรติบัตร
107นางสาวดวงจันทร์ พุ่มจันทร์ พิมพ์เกียรติบัตร
108นางสาวรัชนีวรรณ การฟุ้ง พิมพ์เกียรติบัตร
109นางสาวสุพัตร อุ่นเสมอ พิมพ์เกียรติบัตร
110นายสุนันท์ โนนแก้ว พิมพ์เกียรติบัตร
111นางจันทัย ระวังดี พิมพ์เกียรติบัตร
112นายชัยยุทธ์ กล้าจริง พิมพ์เกียรติบัตร
113นางพรพิมล ทารัตน์ พิมพ์เกียรติบัตร