ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม

ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผู้ดูแลระบบ Login ที่นี่

Teachers Login Form

 

ผู้ดูแลระบบเขต Login ที่นี่

Admin Login Form

 รายชื่อผู้ผ่านการอบรม การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2
ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล พิมพ์
1นวลจันทร์ ศรีหาพงษ์ พิมพ์วุฒิบัตร
2นางขนิษฐา สายมงคล พิมพ์วุฒิบัตร
3นางจรณพร สืบสิงห์ พิมพ์วุฒิบัตร
4นางจรุวรรณ สุภาการ พิมพ์วุฒิบัตร
5นางจรูญศรี เจริญดี พิมพ์วุฒิบัตร
6นางจีรวัฒน์ บุตรโคตร พิมพ์วุฒิบัตร
7นางจุฑามาส ศรีจันทร์ พิมพ์วุฒิบัตร
8นางจุฑามาส ศรีจันทร์ พิมพ์วุฒิบัตร
9นางฉันทนา จันทร์สืบ พิมพ์วุฒิบัตร
10นางชนม์นิภา สุวรรณชัยรบ พิมพ์วุฒิบัตร
11นางโชติกา สำเภา พิมพ์วุฒิบัตร
12นางทัศนา บุญศรี พิมพ์วุฒิบัตร
13นางนภาพร ฉัตรวิไล พิมพ์วุฒิบัตร
14นางนวลจันทร์ ศรีหาพงษ์ พิมพ์วุฒิบัตร
15นางนิจกาญจน์ บุตะเคียน พิมพ์วุฒิบัตร
16นางบัวสร วุฒวัณณะ พิมพ์วุฒิบัตร
17นางเบญจพร ทันตานนท์ พิมพ์วุฒิบัตร
18นางเบญจพร ทันตานนท์ พิมพ์วุฒิบัตร
19นางเบ็ญจภรณ์ แสนรัตนทวีสุข พิมพ์วุฒิบัตร
20นางเบ็ญจภรณ์ แสนรัตนทวีสุข พิมพ์วุฒิบัตร
21นางประพิศ รินทรามี พิมพ์วุฒิบัตร
22นางประภาพรรณ แสงงาม พิมพ์วุฒิบัตร
23นางปรางวไล หงษ์ทอง พิมพ์วุฒิบัตร
24นางปราณี คำเสนาะ พิมพ์วุฒิบัตร
25นางปรีดา คำทา พิมพ์วุฒิบัตร
26นางปัทมาภรณ์ หุ่นประเสริฐ พิมพ์วุฒิบัตร
27นางปาธิชา คนฉชาด พิมพ์วุฒิบัตร
28นางปิยาภรณ์ คำกุณา พิมพ์วุฒิบัตร
29นางพรทิพย์ วระพิมพ์รัตน์ พิมพ์วุฒิบัตร
30นางพรรณวดี มั่นจิต พิมพ์วุฒิบัตร
31นางพัชราภรณ์ แก้วสาลี พิมพ์วุฒิบัตร
32นางพิศมัย บุญหนุน พิมพ์วุฒิบัตร
33นางเพ็ญนภา ถมปัด พิมพ์วุฒิบัตร
34นางไพรวรรณ ธานี พิมพ์วุฒิบัตร
35นางมณทญา พูลเพิ่ม พิมพ์วุฒิบัตร
36นางมนทกานติ อุ่มจันทร์สา พิมพ์วุฒิบัตร
37นางมลฑาทิพย์ แดงสุข พิมพ์วุฒิบัตร
38นางรัตนา มงคลศิริ พิมพ์วุฒิบัตร
39นางรัสรินทร์ คูณภาค พิมพ์วุฒิบัตร
40นางราตรี ช่วยคูณ พิมพ์วุฒิบัตร
41นางราตรี พุทธา พิมพ์วุฒิบัตร
42นางราวดี ขวัญศิริ พิมพ์วุฒิบัตร
43นางเรวดี พิมพ์อ่อน พิมพ์วุฒิบัตร
44นางลัดดาวรรณ ทองสว่าง พิมพ์วุฒิบัตร
45นางลำเทียน ทองเหลือง พิมพ์วุฒิบัตร
46นางวชิรา บุญชอบ พิมพ์วุฒิบัตร
47นางวไลพร ฉันไชย พิมพ์วุฒิบัตร
48นางวาสนา สายรัตน์ พิมพ์วุฒิบัตร
49นางวิจิตราพร คำสิงห์ พิมพ์วุฒิบัตร
50นางศรีสมบูรณ์ ลาภเย็น พิมพ์วุฒิบัตร
51นางศิรัฐชา คำแก่น พิมพ์วุฒิบัตร
52นางศิริกมลวรรณ วรพิมพ์รัตน์ พิมพ์วุฒิบัตร
53นางสมพร มาพงษ์ พิมพ์วุฒิบัตร
54นางสมรส หาญณรงค์ พิมพ์วุฒิบัตร
55นางสายทอง เหล่าพาชี พิมพ์วุฒิบัตร
56นางสายไหม วงศ์พันธ์ พิมพ์วุฒิบัตร
57นางสาว ชุติมา พลแสน พิมพ์วุฒิบัตร
58นางสาวกนกพร กตะศิลา พิมพ์วุฒิบัตร
59นางสาวกัณฑมณี รัตนสุนทร พิมพ์วุฒิบัตร
60นางสาวขวัญฤดี ผลแก้ว พิมพ์วุฒิบัตร
61นางสาวจารุวรรณ ก้องเวหา พิมพ์วุฒิบัตร
62นางสาวจิตลัดดา ทรัพย์ศิริ พิมพ์วุฒิบัตร
63นางสาวจิรวดี สุดตา พิมพ์วุฒิบัตร
64นางสาวจิราพัชร มูลเมือง พิมพ์วุฒิบัตร
65นางสาวจิราภรณ์ ชนะดวงใจ พิมพ์วุฒิบัตร
66นางสาวจิราวรรณ ไชยพิมพ์ พิมพ์วุฒิบัตร
67นางสาวชนัญชิดา อ่อนผิว พิมพ์วุฒิบัตร
68นางสาวชรันดา กิติศรีวรพันธุ์ พิมพ์วุฒิบัตร
69นางสาวชลธิชา เดชอนันต์ พิมพ์วุฒิบัตร
70นางสาวชุติกาญจน์ สายมงคล พิมพ์วุฒิบัตร
71นางสาวณัฐธิญา ว่องไว พิมพ์วุฒิบัตร
72นางสาวณัฐธิญา ว่องไว พิมพ์วุฒิบัตร
73นางสาวดวงแก้ว อสงไขย พิมพ์วุฒิบัตร
74นางสาวดาราวรรณ เส้นสุข พิมพ์วุฒิบัตร
75นางสาวทรรศวรรณ บุญศรี พิมพ์วุฒิบัตร
76นางสาวทองใจ? จันทร์ส่อง พิมพ์วุฒิบัตร
77นางสาวทิพวรรณ สุขผล พิมพ์วุฒิบัตร
78นางสาวธัญชนก ทัดศรี พิมพ์วุฒิบัตร
79นางสาวธิราภรณ์ สาระรักษ์ พิมพ์วุฒิบัตร
80นางสาวนภัสรา แก้ววงษา พิมพ์วุฒิบัตร
81นางสาวนวลอง ทำดี พิมพ์วุฒิบัตร
82นางสาวนิตยา หวังสุข พิมพ์วุฒิบัตร
83นางสาวนิตยา หวังสุข พิมพ์วุฒิบัตร
84นางสาวนิภาพร บุญแท้ พิมพ์วุฒิบัตร
85นางสาวบุปผา เกิดมงคล พิมพ์วุฒิบัตร
86นางสาวประภาพร ศรีสุข พิมพ์วุฒิบัตร
87นางสาวปรารถนา บ่อทอง พิมพ์วุฒิบัตร
88นางสาวปรียาภรณ์ นาโสก พิมพ์วุฒิบัตร
89นางสาวปัทมาพร ยิ้มชื่น พิมพ์วุฒิบัตร
90นางสาวปิยฉัตร คำผุย พิมพ์วุฒิบัตร
91นางสาวปิยะดา กองคำ พิมพ์วุฒิบัตร
92นางสาวพรนภา สีสาสีมา พิมพ์วุฒิบัตร
93นางสาวพรรณี พูลมาศ พิมพ์วุฒิบัตร
94นางสาวพัชรนัดดา กลางประพันธ์ พิมพ์วุฒิบัตร
95นางสาวพิศมัย มุงคุณดา พิมพ์วุฒิบัตร
96นางสาวเพ็ญพร แสนศรี พิมพ์วุฒิบัตร
97นางสาวเพ็ญพร แสนศรี พิมพ์วุฒิบัตร
98นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ทาทอง พิมพ์วุฒิบัตร
99นางสาวภัททิยา ภัทรธรรมพิบูล พิมพ์วุฒิบัตร
100นางสาวภัทรวดี เหรียญประชา พิมพ์วุฒิบัตร
101นางสาวภัทรวดี เหรียญประชา พิมพ์วุฒิบัตร
102นางสาวภัทราพร คำสวัสดิ์ พิมพ์วุฒิบัตร
103นางสาวภัทราภรณ์ ลาผ่าน พิมพ์วุฒิบัตร
104นางสาวภัทราภรณ์ สมภูมิ พิมพ์วุฒิบัตร
105นางสาวมัตติกา ศรีทา พิมพ์วุฒิบัตร
106นางสาวมาริษา หลักเพชร พิมพ์วุฒิบัตร
107นางสาวมาลาศรี สายวงค์ พิมพ์วุฒิบัตร
108นางสาวยุพาพร สายศร พิมพ์วุฒิบัตร
109นางสาวยุรหญิง ผิวเหลือง พิมพ์วุฒิบัตร
110นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วกัญญา พิมพ์วุฒิบัตร
111นางสาวรัตติยากรณ์ ชูเลิศ พิมพ์วุฒิบัตร
112นางสาวรัตติยากรณ์ ชูเลิศ พิมพ์วุฒิบัตร
113นางสาวรำพรรณี. ปัดถา พิมพ์วุฒิบัตร
114นางสาวรุ่งนภา พวงพันธ์ พิมพ์วุฒิบัตร
115นางสาวลลิตาพรรณ เงาศรี พิมพ์วุฒิบัตร
116นางสาววรรณิภา ดวงคำ พิมพ์วุฒิบัตร
117นางสาววันวิสาข์ บุตรศรี พิมพ์วุฒิบัตร
118นางสาววาสนา ล.วีระพรรค พิมพ์วุฒิบัตร
119นางสาวศิริประภา สัตยากูล พิมพ์วุฒิบัตร
120นางสาวศิริพรรณ สมหมาย พิมพ์วุฒิบัตร
121นางสาวศิริลักษณ์ โปร่งมณี พิมพ์วุฒิบัตร
122นางสาวศิริลักษณ์ โปร่งมณี พิมพ์วุฒิบัตร
123นางสาวศิริวิภาฎา สีกะชา พิมพ์วุฒิบัตร
124นางสาวศิวิมล นาคำ พิมพ์วุฒิบัตร
125นางสาวสไบนาง สำเภา พิมพ์วุฒิบัตร
126นางสาวสมประสงค์ ใบเเก้ว พิมพ์วุฒิบัตร
127นางสาวสยุมพร มูลสาร พิมพ์วุฒิบัตร
128นางสาวสาธิยา ศรีจันดา พิมพ์วุฒิบัตร
129นางสาวสิรินยา ผลขาว พิมพ์วุฒิบัตร
130นางสาวสิรินยา ผลขาว พิมพ์วุฒิบัตร
131นางสาวสุจินตรา ทองจันทร์ พิมพ์วุฒิบัตร
132นางสาวสุดาพร เพียลาภ พิมพ์วุฒิบัตร
133นางสาวสุทธิดา พิตะพันธ์ พิมพ์วุฒิบัตร
134นางสาวสุทธิดา พิตะพันธ์ พิมพ์วุฒิบัตร
135นางสาวสุธินี ผาดี พิมพ์วุฒิบัตร
136นางสาวสุวรักษ์ พวงมาลา พิมพ์วุฒิบัตร
137นางสาวสุวรักษ์ พวงมาลา พิมพ์วุฒิบัตร
138นางสาวเสาวลักษณ์ เดชประพฤติ พิมพ์วุฒิบัตร
139นางสาวอมรนิตย์ บัวหอม พิมพ์วุฒิบัตร
140นางสาวอรณิชา โสมาบุตร พิมพ์วุฒิบัตร
141นางสาวอรปรียา โนนสว่าง พิมพ์วุฒิบัตร
142นางสาวอรพร เสาแก้ว พิมพ์วุฒิบัตร
143นางสาวอลิซซา มะสัน พิมพ์วุฒิบัตร
144นางสาวอัจฉราพร บุญเต็ม พิมพ์วุฒิบัตร
145นางสาวอารยา ทองเทพ พิมพ์วุฒิบัตร
146นางสาวอำไพ บัวใหญ่ พิมพ์วุฒิบัตร
147นางสาวอิสริยาภรณ์ สำเภา พิมพ์วุฒิบัตร
148นางสาวอุรารักษ์ พันธง พิมพ์วุฒิบัตร
149นางสุชัญญา กันภัย พิมพ์วุฒิบัตร
150นางสุพัตรา พรรณวงศ์ พิมพ์วุฒิบัตร
151นางสุภฤกษ์ จันทมงคล พิมพ์วุฒิบัตร
152นางสุวณีย์ เสตเตมิย์ พิมพ์วุฒิบัตร
153นางอังคณี ธรรมวิพากย์ พิมพ์วุฒิบัตร
154นางอาภาพร เพิ่มศรี พิมพ์วุฒิบัตร
155นางอำนวยพร แสงสาย พิมพ์วุฒิบัตร
156นางอำนาจ สมสี พิมพ์วุฒิบัตร
157นางไอลดา เทือกเถาว์ พิมพ์วุฒิบัตร
158นายสุธะมาตร์ ทองขาว พิมพ์วุฒิบัตร
159นายโสวัจน์ บุญช่วย พิมพ์วุฒิบัตร
160นายอนุจิตร สร้อยเพชร พิมพ์วุฒิบัตร
161นายอาณัติ บัวศรี พิมพ์วุฒิบัตร
162ว่าที่ร้อยตรีหญิงชญานี ไชยโกฏิ พิมพ์วุฒิบัตร