ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม

ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผู้ดูแลระบบ Login ที่นี่

Teachers Login Form

 

ผู้ดูแลระบบเขต Login ที่นี่

Admin Login Form

 รายชื่อผู้ผ่านการอบรม การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 1
ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล พิมพ์
1นางขัตติยา จันสอน พิมพ์วุฒิบัตร
2นางจันดี บาอินทร์ พิมพ์วุฒิบัตร
3นางจันทร์เพ็ญ แก้วใส พิมพ์วุฒิบัตร
4นางจันทรวิมล สุภโกศล พิมพ์วุฒิบัตร
5นางจินตนา กมุทชาติ พิมพ์วุฒิบัตร
6นางจินตนา พูลทอง พิมพ์วุฒิบัตร
7นางจินตนา ราสุวรรณ พิมพ์วุฒิบัตร
8นางจิราพร? บุญอุ้ม พิมพ์วุฒิบัตร
9นางจิราภรณ์ นิลกิจ พิมพ์วุฒิบัตร
10นางจุไรรัตน์ ศักดิ์บูรณาเพชร พิมพ์วุฒิบัตร
11นางฉลอง เจริญศรี พิมพ์วุฒิบัตร
12นางฉวีวรรณ กออ่อน พิมพ์วุฒิบัตร
13นางชีวรัตน์ แสงวงศ์ พิมพ์วุฒิบัตร
14นางดวงจันทร์ สีสุรัตน์ พิมพ์วุฒิบัตร
15นางทัศนีย์ กาฬบุตร พิมพ์วุฒิบัตร
16นางทิพย์วัลย์ มุระชีวะ พิมพ์วุฒิบัตร
17นางธนพร ดวงไข พิมพ์วุฒิบัตร
18นางธัญญารัตน์. ลันดา พิมพ์วุฒิบัตร
19นางนันทนา ส่องแสง พิมพ์วุฒิบัตร
20นางนุชจรินทร์ จันทนป พิมพ์วุฒิบัตร
21นางบังอร ทองสุข พิมพ์วุฒิบัตร
22นางบัวพันธ์ เจริญลอย พิมพ์วุฒิบัตร
23นางบัวสร วุฒวัณณะ พิมพ์วุฒิบัตร
24นางบุญเรือน ขันวิเศษ พิมพ์วุฒิบัตร
25นางบุษบา อันตะละโลก พิมพ์วุฒิบัตร
26นางเบญจพร ทันตานนท์ พิมพ์วุฒิบัตร
27นางปนัดดา ทองคำ พิมพ์วุฒิบัตร
28นางปัทมา บุตราช พิมพ์วุฒิบัตร
29นางปิยะดา พลเชียงขวาง พิมพ์วุฒิบัตร
30นางปิยะดา พลเชียงขวาง พิมพ์วุฒิบัตร
31นางเปรมฤดี แก้วกัญญา พิมพ์วุฒิบัตร
32นางพิศมัย กุลวงษ์ พิมพ์วุฒิบัตร
33นางพูลทรัพย์ คูณแสน พิมพ์วุฒิบัตร
34นางเพ็ชลวง พินิจกุล พิมพ์วุฒิบัตร
35นางมณี สมศรี พิมพ์วุฒิบัตร
36นางมะลิ คงบุญ พิมพ์วุฒิบัตร
37นางรณญา วิเวก พิมพ์วุฒิบัตร
38นางรัขนีวรรณ วิเวกอรุณ พิมพ์วุฒิบัตร
39นางรัชนีกร ลำภา พิมพ์วุฒิบัตร
40นางรัตติยา ศรีใส พิมพ์วุฒิบัตร
41นางเรไร บุญทน พิมพ์วุฒิบัตร
42นางลัดดาวัลย์ แสงฤทธิ์ พิมพ์วุฒิบัตร
43นางวจีศิริ จันทรมณี พิมพ์วุฒิบัตร
44นางวารุณี สุวะจันทร์ พิมพ์วุฒิบัตร
45นางวาสนา ทรัพย์ผาด พิมพ์วุฒิบัตร
46นางวิภาพร สมชาติ พิมพ์วุฒิบัตร
47นางวิไลวรรณ สมเทพ พิมพ์วุฒิบัตร
48นางวิไลวรรณ เพชรผดุง พิมพ์วุฒิบัตร
49นางศิวพร วงษ์ศร พิมพ์วุฒิบัตร
50นางศุภิสรา รินชาลี พิมพ์วุฒิบัตร
51นางสว่างจิตร เทพภักดี พิมพ์วุฒิบัตร
52นางสศิญา บุคำ พิมพ์วุฒิบัตร
53นางสังวาล ปะมุสะกะ พิมพ์วุฒิบัตร
54นางสาว ปนัดดา วงศ์จันทร์ พิมพ์วุฒิบัตร
55นางสาว มะลิวัลย์ ศรีชมภู พิมพ์วุฒิบัตร
56นางสาวกชนิภา เนื่องเฉลิม พิมพ์วุฒิบัตร
57นางสาวกรรณิกา อินชู พิมพ์วุฒิบัตร
58นางสาวกัญญพัฒน์ โพธินาม พิมพ์วุฒิบัตร
59นางสาวกุลฑีรา ถือโคตร พิมพ์วุฒิบัตร
60นางสาวเกสร์พิกุล คิรีเขียว พิมพ์วุฒิบัตร
61นางสาวขวัญฤดี ผลแก้ว พิมพ์วุฒิบัตร
62นางสาวจริยา คงทน พิมพ์วุฒิบัตร
63นางสาวจริยาภา เพ็งพิมพ์ พิมพ์วุฒิบัตร
64นางสาวจรียาภรณ์ จิตเงิน พิมพ์วุฒิบัตร
65นางสาวจิตรลัดดา สายโสภา พิมพ์วุฒิบัตร
66นางสาวชุติกาญจน์ สายมงคล พิมพ์วุฒิบัตร
67นางสาวชุติมา มิ่งมูล พิมพ์วุฒิบัตร
68นางสาวโชติกา เทือกเถาว์ พิมพ์วุฒิบัตร
69นางสาวณัชชา ทองอ่อน พิมพ์วุฒิบัตร
70นางสาวดอกจันทร์? แผลงงาม พิมพ์วุฒิบัตร
71นางสาวเติมใจ ภาระกุล พิมพ์วุฒิบัตร
72นางสาวทิพวรรณ จันทแสง พิมพ์วุฒิบัตร
73นางสาวธัญชนก ทัดศรี พิมพ์วุฒิบัตร
74นางสาวนภสร ศรีบุระ พิมพ์วุฒิบัตร
75นางสาวนริศรา กล้าจริง พิมพ์วุฒิบัตร
76นางสาวนฤมล ชาวกระเดียน พิมพ์วุฒิบัตร
77นางสาวนิชาภา จันทร์สด พิมพ์วุฒิบัตร
78นางสาวนิตยา หลงชิน พิมพ์วุฒิบัตร
79นางสาวเนาวรัตน์ รัตนวัน พิมพ์วุฒิบัตร
80นางสาวบุญเรือง พิมพ์วงค์ พิมพ์วุฒิบัตร
81นางสาวบุษบา พรมสังข์ พิมพ์วุฒิบัตร
82นางสาวปรารถนา พงษ์สระพัง พิมพ์วุฒิบัตร
83นางสาวปัทมาวรรณ บุญชิต พิมพ์วุฒิบัตร
84นางสาวปาหนัน นามวงศ์ พิมพ์วุฒิบัตร
85นางสาวปิยวรรณ พรมรัตน์ พิมพ์วุฒิบัตร
86นางสาวปุญญาพัฒน์ จันทร์เอก พิมพ์วุฒิบัตร
87นางสาวผมหอม จิตเฉลียว พิมพ์วุฒิบัตร
88นางสาวผ่องศรี จันทะแสง พิมพ์วุฒิบัตร
89นางสาวพนิดา นารีแพงสี พิมพ์วุฒิบัตร
90นางสาวพรทวี บาศรี พิมพ์วุฒิบัตร
91นางสาวพรทิวา ธุศรีวรรณ พิมพ์วุฒิบัตร
92นางสาวพรรณี จำปาแก้ว พิมพ์วุฒิบัตร
93นางสาวพิทยารัตน์ จันทร์อบ พิมพ์วุฒิบัตร
94นางสาวพิศสมัย ศรีตะเขต พิมพ์วุฒิบัตร
95นางสาวพีรานันท์ ตุ้มทอง พิมพ์วุฒิบัตร
96นางสาวเพ็ญพักตร์ แว่นระเว พิมพ์วุฒิบัตร
97นางสาวเพ็ญศรี แสงทอง พิมพ์วุฒิบัตร
98นางสาวภัทรลภา ศุภฤทธานนท์ พิมพ์วุฒิบัตร
99นางสาวภัสสร ชื่นชม พิมพ์วุฒิบัตร
100นางสาวมัดชนก บริเพชร พิมพ์วุฒิบัตร
101นางสาวมุกดา เสาธง พิมพ์วุฒิบัตร
102นางสาวยุพาพร แก่นทอง พิมพ์วุฒิบัตร
103นางสาวยุภาวดี สายเกษ พิมพ์วุฒิบัตร
104นางสาวยุวพร พ้นทาส พิมพ์วุฒิบัตร
105นางสาวรจนา แก่ในคำ พิมพ์วุฒิบัตร
106นางสาวรจริน คายสี พิมพ์วุฒิบัตร
107นางสาวรฐา ใจเดี่ยว พิมพ์วุฒิบัตร
108นางสาวรตาพร สิมพรักษ์ พิมพ์วุฒิบัตร
109นางสาวรพีภรณ์ ภูระยา พิมพ์วุฒิบัตร
110นางสาวรัชนีกร บุญเนตร พิมพ์วุฒิบัตร
111นางสาวรัตนาภรณ์ เกษศรี พิมพ์วุฒิบัตร
112นางสาวราตรี จูมลี พิมพ์วุฒิบัตร
113นางสาวลินดา ศรีบุระ พิมพ์วุฒิบัตร
114นางสาววรรณวิสา พันพิลา พิมพ์วุฒิบัตร
115นางสาววรรณศิริ สารกาญจน์ พิมพ์วุฒิบัตร
116นางสาววรันญา สาระพันธ์ พิมพ์วุฒิบัตร
117นางสาววรันญา สาระพันธ์ พิมพ์วุฒิบัตร
118นางสาววรุณี จรลี พิมพ์วุฒิบัตร
119นางสาววลัยลักษณ์ อินทร์ขาว พิมพ์วุฒิบัตร
120นางสาววาสนา รัญระนา พิมพ์วุฒิบัตร
121นางสาววาสนา ดงอุทิศ พิมพ์วุฒิบัตร
122นางสาววิภาวดี คูณสุข พิมพ์วุฒิบัตร
123นางสาววิมลณัฐ ชาลี พิมพ์วุฒิบัตร
124นางสาววิยะดา คำสวัสดิ์ พิมพ์วุฒิบัตร
125นางสาววิไลวรรณ สมเทพ พิมพ์วุฒิบัตร
126นางสาววีรวรรณ รักพรม พิมพ์วุฒิบัตร
127นางสาวศศิกานต์ มาหา พิมพ์วุฒิบัตร
128นางสาวศศิมาภรณ์ แง่พรหม พิมพ์วุฒิบัตร
129นางสาวศิริกานต์ ญาณศิริ พิมพ์วุฒิบัตร
130นางสาวศิริพร ฝาคำ พิมพ์วุฒิบัตร
131นางสาวศุภกานต์ บุญครอง พิมพ์วุฒิบัตร
132นางสาวศุภรักษ์ ฮามคำไพ พิมพ์วุฒิบัตร
133นางสาวศุภัชกาญจน์ บุญประชม พิมพ์วุฒิบัตร
134นางสาวสมเพียร เพ็งพันธ์ พิมพ์วุฒิบัตร
135นางสาวสะใบแพ รวมวงศ์ พิมพ์วุฒิบัตร
136นางสาวสายฝน สาธรเวช พิมพ์วุฒิบัตร
137นางสาวสินีนาถ โลมรัตน์ พิมพ์วุฒิบัตร
138นางสาวสิลินทิพย์ โนนแก้ว พิมพ์วุฒิบัตร
139นางสาวสุกัญญา โอษฐิเวช พิมพ์วุฒิบัตร
140นางสาวสุกัญญา ดวงมาลา พิมพ์วุฒิบัตร
141นางสาวสุจิตรา ผาคำ พิมพ์วุฒิบัตร
142นางสาวสุภาภรณ์ สายศรี พิมพ์วุฒิบัตร
143นางสาวสุภาวดี คำดี พิมพ์วุฒิบัตร
144นางสาวสุมาลัย จันทร์จริง พิมพ์วุฒิบัตร
145นางสาวสุเมธาพร เขียวสะอาด พิมพ์วุฒิบัตร
146นางสาวสุวัลญา สะใบ พิมพ์วุฒิบัตร
147นางสาวสุวิมล เพิ่มพลกรัง พิมพ์วุฒิบัตร
148นางสาวหทัยรัตน์ ชุติธรอมรวงศ์ พิมพ์วุฒิบัตร
149นางสาวหนึ่งฤทัย พงษ์พีระ พิมพ์วุฒิบัตร
150นางสาวหนูน้อม พันตรา พิมพ์วุฒิบัตร
151นางสาวหนูสิน พันธ์คำ พิมพ์วุฒิบัตร
152นางสาวอชิรญา สืบเหล่า พิมพ์วุฒิบัตร
153นางสาวอฏิฬากรณ์ ไชยมี พิมพ์วุฒิบัตร
154นางสาวอภิญญา บุญทน พิมพ์วุฒิบัตร
155นางสาวอรจิรา สนทะวิน พิมพ์วุฒิบัตร
156นางสาวอรณี ถิระบุตร พิมพ์วุฒิบัตร
157นางสาวอรพันธ์ คงได้ พิมพ์วุฒิบัตร
158นางสาวอรพิน พละศักดิ์ พิมพ์วุฒิบัตร
159นางสาวอัมพร คำสวัสดิ์ พิมพ์วุฒิบัตร
160นางสาวอัษฎางค์ ศิริมาตร์ พิมพ์วุฒิบัตร
161นางสาวอิสราภรณ์ ปานสิริวัฒน์ พิมพ์วุฒิบัตร
162นางสาวอุไร ลุสมบัติ พิมพ์วุฒิบัตร
163นางสุชัญญา กันภัย พิมพ์วุฒิบัตร
164นางสุดารัตน์ สื่อกลาง พิมพ์วุฒิบัตร
165นางสุพัตรา ลีละประสพโชค พิมพ์วุฒิบัตร
166นางสุภาณี เคนวงษ์ พิมพ์วุฒิบัตร
167นางสุภาวดี ทวีบุตร พิมพ์วุฒิบัตร
168นางสุภาวรรณ ตระการไทย พิมพ์วุฒิบัตร
169นางสุมนรัตน์ เล้าวาลิต พิมพ์วุฒิบัตร
170นางเสาวณิต พระลาหน พิมพ์วุฒิบัตร
171นางหวานฤทัย สุวรรณกูฏ พิมพ์วุฒิบัตร
172นางอรนุช จันสุตะ พิมพ์วุฒิบัตร
173นางอรอุมา ศรีสงคราม พิมพ์วุฒิบัตร
174นางอรุณวรรัตน์ เหมือดนอก พิมพ์วุฒิบัตร
175นางอัญขนา พิมพ์บุญมา พิมพ์วุฒิบัตร
176นางอาวรณ์รัตน์ บุญดก พิมพ์วุฒิบัตร
177นางอุไรวรรณ ศุภษร พิมพ์วุฒิบัตร
178นายจักริน แก้วโบราณ พิมพ์วุฒิบัตร
179นายบุญทวี สายคูณ? พิมพ์วุฒิบัตร
180นายพันธ์ศักดิ์ ธงอาษา พิมพ์วุฒิบัตร
181นายสาคร พงษ์มิ่ง พิมพ์วุฒิบัตร
182นายเสรี เจริญราช พิมพ์วุฒิบัตร
183นายอารักษ์ พิมพ์บุญมา พิมพ์วุฒิบัตร