ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม

ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผู้ดูแลระบบ Login ที่นี่

Teachers Login Form

 

ผู้ดูแลระบบเขต Login ที่นี่

Admin Login Form

 รายชื่อวิทยากร
การพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรวมอย่างมีคุณภาพ
รุ่นที่ 1 วันที่ 28-30 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม (ศอข.) จังหวัดอุบลราชธานี
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล พิมพ์
1นางสุลีกาญ ธิแจ้ พิมพ์เกียรติบัตร
2นายวิชิต สิทธิแต้สกุล พิมพ์เกียรติบัตร
3นายอดุลย์ เศษสุวรรณ พิมพ์เกียรติบัตร
4นายพรภิรมย์ ประพรม พิมพ์เกียรติบัตร
5นายราวิทย์ ดวงไข พิมพ์เกียรติบัตร
6นายผาด ชมทอง พิมพ์เกียรติบัตร
7นางวิไลศิลป์ แสนทวีสุข พิมพ์เกียรติบัตร
8นางสาวสิมมะลี พิมพกรรณ์ พิมพ์เกียรติบัตร
9นางสาวแสงดาว ประพรม พิมพ์เกียรติบัตร
10นายวิสุทธิ์ ทองเต็ม พิมพ์เกียรติบัตร
11ว่าที่ รต.สุภาพ บัวลา พิมพ์เกียรติบัตร
12นายสาคร พุ่มแก้ว พิมพ์เกียรติบัตร
13นายวิสันต์ ทองล้วน พิมพ์เกียรติบัตร
14นางวัฒนี ทองล้วน พิมพ์เกียรติบัตร
15นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุข พิมพ์เกียรติบัตร
16นางอดิสรณ์ ณ อุบล พิมพ์เกียรติบัตร
17นางอุราตรี พลาศรี พิมพ์เกียรติบัตร
18นางนิภาพร บุญจำเนียร พิมพ์เกียรติบัตร
19นางสาววนิดา ไชยมงกุฎ พิมพ์เกียรติบัตร
20นางพัชนี บุญวัง พิมพ์เกียรติบัตร
21นางสุรางค์ สามทอง พิมพ์เกียรติบัตร
22นางอุรารัตน์ ทองมั่น พิมพ์เกียรติบัตร
23นางบุญมี เชิดรังสรรค์ พิมพ์เกียรติบัตร
24นางประนอม พิมพ์กรรณ พิมพ์เกียรติบัตร
25นางสาวพลอยชมพู จันทร์หอม พิมพ์เกียรติบัตร
26นางสาวศุภรักษณ์ ฮามคำไพ พิมพ์เกียรติบัตร
27นางสาวจีระนันท์ กอกษัตริย์      พิมพ์เกียรติบัตร
28นางสาวณิชาภา โคตรเมือง พิมพ์เกียรติบัตร
29นายเฉลิมพล สายหอม พิมพ์เกียรติบัตร
30นายอิศรา ศรีสุโน พิมพ์เกียรติบัตร
31นายอดุลย์ ผินโพธิ์ พิมพ์เกียรติบัตร
32นางจิตตวดี ทองทั่ว พิมพ์เกียรติบัตร
33นายธวัชชัย นวลศรี พิมพ์เกียรติบัตร
34นายสถิต พิมพ์ทราย พิมพ์เกียรติบัตร
35นางจันทัย ระวังดี พิมพ์เกียรติบัตร
36นางสาวชนากานต์ นุริตานนท์ พิมพ์เกียรติบัตร
37นางรุจิรา คงศรี พิมพ์เกียรติบัตร
38นายอภิชาต จำปาเทศ พิมพ์เกียรติบัตร
39นางสาวอรพรรณ มีศรี พิมพ์เกียรติบัตร
40นายทองพูน วงศ์ขัน พิมพ์เกียรติบัตร
41นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยม พิมพ์เกียรติบัตร