ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม

ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผู้ดูแลระบบ Login ที่นี่

Teachers Login Form

 

ผู้ดูแลระบบเขต Login ที่นี่

Admin Login Form

 รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน
การพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรวมอย่างมีคุณภาพ
รุ่นที่ 1 วันที่ 28-30 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม (ศอข.) จังหวัดอุบลราชธานี
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล พิมพ์
1นายวิชิต สิทธิแต้สกุล พิมพ์เกียรติบัตร
2นายอดุลย์ เศษสุวรรณ พิมพ์เกียรติบัตร
3นายพรภิรมย์ ประพรม พิมพ์เกียรติบัตร
4นายราวิทย์ ดวงไข พิมพ์เกียรติบัตร
5นายผาด ชมทอง พิมพ์เกียรติบัตร
6นางวิไลศิลป์ แสนทวีสุข พิมพ์เกียรติบัตร
7นางสาวสิมมะลี พิมพกรรณ์ พิมพ์เกียรติบัตร
8นางสาวแสงดาว ประพรม พิมพ์เกียรติบัตร
9นายวิสุทธิ์ ทองเต็ม พิมพ์เกียรติบัตร
10ว่าที่ รต.สุภาพ บัวลา พิมพ์เกียรติบัตร
11นายสาคร พุ่มแก้ว พิมพ์เกียรติบัตร
12นายวิสันต์ ทองล้วน พิมพ์เกียรติบัตร
13นางวัฒนี ทองล้วน พิมพ์เกียรติบัตร
14นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุข พิมพ์เกียรติบัตร
15นางอดิสรณ์ ณ อุบล พิมพ์เกียรติบัตร
16นางอุราตรี พลาศรี พิมพ์เกียรติบัตร
17นางนิภาพร บุญจำเนียร พิมพ์เกียรติบัตร
18นางสาววนิดา ไชยมงกุฎ พิมพ์เกียรติบัตร
19นางพัชนี บุญวัง พิมพ์เกียรติบัตร
20นางสุรางค์ สามทอง พิมพ์เกียรติบัตร
21นางอุรารัตน์ ทองมั่น พิมพ์เกียรติบัตร
22นางบุญมี เชิดรังสรรค์ พิมพ์เกียรติบัตร
23นางสุพรรณ์พร สิทธิแต้สกุล พิมพ์เกียรติบัตร
24นางประนอม พิมพ์กรรณ พิมพ์เกียรติบัตร
25นางสาวพลอยชมพู จันทร์หอม พิมพ์เกียรติบัตร
26นางสาวศุภรักษณ์ ฮามคำไพ พิมพ์เกียรติบัตร
27นางสาวจีระนันท์ กอกษัตริย์        พิมพ์เกียรติบัตร
28นางสมรักษ์ นวลศรี พิมพ์เกียรติบัตร
29นายสถิตย์ พิมพ์ทราย พิมพ์เกียรติบัตร
30นายสุวิทย์ ชนะภัย พิมพ์เกียรติบัตร
31นายอิศรา ศรีสุโน พิมพ์เกียรติบัตร
32นายอดุลย์ ผินโพธิ์ พิมพ์เกียรติบัตร
33นายธวัชชัย นวลศรี พิมพ์เกียรติบัตร
34นายเฉลิมพล สายหอม พิมพ์เกียรติบัตร
35นายคชกรณ์ บัวคำ พิมพ์เกียรติบัตร
36นายสุริยนต์ ไชยมาศ พิมพ์เกียรติบัตร
37นางศิริพร โภคทรัพย์ พิมพ์เกียรติบัตร
38นางสาวณัฐณิชา อินทนนท์ พิมพ์เกียรติบัตร
39นางสาวจิราภรณ์ จันทา พิมพ์เกียรติบัตร
40นายอภิชาติ ศรีภาค์ พิมพ์เกียรติบัตร
41นางจิตตวดี ทองทั่ว พิมพ์เกียรติบัตร
42นางสาวณิชาภา โคตรเมือง พิมพ์เกียรติบัตร
43นางสาวธิดาพร ภูจอมขำ พิมพ์เกียรติบัตร
44นางจันทัย ระวังดี พิมพ์เกียรติบัตร
45นางสาวชนากานต์ นุริตานนท์ พิมพ์เกียรติบัตร
46นางรุจิรา คงศรี พิมพ์เกียรติบัตร
47นายอภิชาต จำปาเทศ พิมพ์เกียรติบัตร
48นางสาวอรพรรณ มีศรี พิมพ์เกียรติบัตร
49นายทองพูน วงศ์ขัน พิมพ์เกียรติบัตร
50นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยม พิมพ์เกียรติบัตร