ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม

ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผู้ดูแลระบบ Login ที่นี่

Teachers Login Form

 

ผู้ดูแลระบบเขต Login ที่นี่

Admin Login Form

 รายชื่อผู้ผ่านการอบรม
ผู้บริหารกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษา
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล พิมพ์
1นายนโรดม ฟ้าสว่าง พิมพ์เกียรติบัตร
2นายวิชญ์ สุชิลา พิมพ์เกียรติบัตร
3นายสันติ นนท์ศิลา พิมพ์เกียรติบัตร
4นางอรทัย จันทร์สอน พิมพ์เกียรติบัตร
5นางสาวนิตยา สิงห์สา พิมพ์เกียรติบัตร
6นางฤทัยชนก จรูญศรี พิมพ์เกียรติบัตร
7นายผาด ชมทอง พิมพ์เกียรติบัตร
8นายพิศิษฐ ขาวจันทร์ พิมพ์เกียรติบัตร
9นางสาวนิอร พันธ์อ่อน พิมพ์เกียรติบัตร
10นายรุ่งศักดิ์ มิ่งคำ พิมพ์เกียรติบัตร
11นายพรภิรมย์ ประพรม พิมพ์เกียรติบัตร
12นายสันทิส พิมพ์ทอง พิมพ์เกียรติบัตร
13นายกิตติพัทธ์ แพทย์เพียร พิมพ์เกียรติบัตร
14นายสุรชัย สาระพัฒน์ พิมพ์เกียรติบัตร
15นายอุทิศ สอแสง พิมพ์เกียรติบัตร
16นายสันติสุข วิเวกวินย์ พิมพ์เกียรติบัตร
17นางประภาพร ชารีสมบัติ พิมพ์เกียรติบัตร
18นายเด่นชัย สุขแสวง พิมพ์เกียรติบัตร
19นางพัฒนา ทองการ พิมพ์เกียรติบัตร
20ว่าที่พันตรีสมเกียรติ โสตศิริ พิมพ์เกียรติบัตร
21นายสถิตย์ วงค์วาน พิมพ์เกียรติบัตร
22นายสำราญ สามทอง พิมพ์เกียรติบัตร
23นายณรงค์ บำรุงวงศ์ พิมพ์เกียรติบัตร
24นางสาวทัศนีย์ ทองเทพ พิมพ์เกียรติบัตร
25นายณรงค์ศักดิ์ แดงสุข พิมพ์เกียรติบัตร
26นางนิภาพรรณ โพธิ์อ่อน พิมพ์เกียรติบัตร
27นางพัฒน์ชนก เข็มเคน พิมพ์เกียรติบัตร
28นางสังวาลย์ ประพรม พิมพ์เกียรติบัตร
29นายทศวรรษ สายแวว พิมพ์เกียรติบัตร
30นายสนั่น แก้วคำ พิมพ์เกียรติบัตร
31นายจักรกริช พันธ์จันทร์ พิมพ์เกียรติบัตร
32นายทองอินทร์ จาระงับ พิมพ์เกียรติบัตร
33นางมัทนี. พิบูลย์ พิมพ์เกียรติบัตร
34นายประภาส. สีหา พิมพ์เกียรติบัตร
35นายจงกร เลไธสง พิมพ์เกียรติบัตร
36ว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์ รางเงิน พิมพ์เกียรติบัตร
37นายมณเฑียร พิบูลมัยกิจ พิมพ์เกียรติบัตร
38นายอาลุน เนียมไทยสงค์ พิมพ์เกียรติบัตร
39นายวราวุธ ศรีตะชัย พิมพ์เกียรติบัตร
40นายสมศรี พุ่มจันทร์ พิมพ์เกียรติบัตร
41นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ พิมพ์เกียรติบัตร
42นายสฤษฎ์ พุฒชา พิมพ์เกียรติบัตร
43นายบุญมี ทองล้ำ พิมพ์เกียรติบัตร
44นายสลัก มาหา พิมพ์เกียรติบัตร
45นางอุบลศรี การสูงเนิน พิมพ์เกียรติบัตร
46นายทองสุข เจือจันทร์ พิมพ์เกียรติบัตร
47นายสุรพล ณ รุณ พิมพ์เกียรติบัตร
48นายมงคลสวัสดิ์ วงค์เขียว พิมพ์เกียรติบัตร
49นายสมกาย แสนอ้วน พิมพ์เกียรติบัตร
50นายสิริศักย์ คูณภาค พิมพ์เกียรติบัตร
51นายบุตร จารัตน์ พิมพ์เกียรติบัตร
52นายการณ์ ธรรมวัตร พิมพ์เกียรติบัตร
53นายวิชิต สิทธิแต้สกุล พิมพ์เกียรติบัตร
54นายวิทยา ศรีชุม พิมพ์เกียรติบัตร
55นายชีวิน ศรีแสง พิมพ์เกียรติบัตร
56นายไพทูรย์ มากดี พิมพ์เกียรติบัตร
57นายพรชัย จันทร์จิตร พิมพ์เกียรติบัตร
58นายสุวิทย์ อินทร์จันทร์ดา พิมพ์เกียรติบัตร
59นางปุญญาภัส บัวใหญ่ พิมพ์เกียรติบัตร
60นายสุนทร วงษาชัย พิมพ์เกียรติบัตร
61นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร พิมพ์เกียรติบัตร
62นางขนิษฐา ปลื้มจิต พิมพ์เกียรติบัตร
63นายอาราธีก์ รักษาวงศ์ พิมพ์เกียรติบัตร
64นายวิจิตร ไม้ด่าน พิมพ์เกียรติบัตร
65นายวิรุฬห์ สุภาการ พิมพ์เกียรติบัตร
66นางสาวนิราพร สมสุข พิมพ์เกียรติบัตร
67นางจันทร์เพ็ญ นนท์ศิริ พิมพ์เกียรติบัตร
68นายธงไชย ทรัพย์ศิริ พิมพ์เกียรติบัตร
69นางสาวอรวรรณ สำเภา พิมพ์เกียรติบัตร
70นายลือชัย จูมทอง พิมพ์เกียรติบัตร
71นายประเสริฐ เชื้อโชติ พิมพ์เกียรติบัตร
72นายขจรเดช พละพันธ์ พิมพ์เกียรติบัตร
73นายสุนทร วงษาชัย พิมพ์เกียรติบัตร
74นายราวิทย์. ดวงไข พิมพ์เกียรติบัตร
75ว่าที่ร้อยตรีธนสาร แกมไทย พิมพ์เกียรติบัตร
76นายสุวรรณ คูณทอง พิมพ์เกียรติบัตร
77นายพิสรรค์ ธงชัย พิมพ์เกียรติบัตร
78นายเกรียงไกร โอษฐิเวช พิมพ์เกียรติบัตร
79นายประเดิม บุญเกลี้ยง พิมพ์เกียรติบัตร
80นายพิชิต แฝงลาภ พิมพ์เกียรติบัตร
81นายประมง กัญญลา พิมพ์เกียรติบัตร
82นายอนันตศักดิ์ ประดับศรี พิมพ์เกียรติบัตร
83นางศิรภัสสร สุธรรมวงค์ พิมพ์เกียรติบัตร
84นางรัศมี สีหะนันท์ พิมพ์เกียรติบัตร
85นายอดิศร กัญญะลา พิมพ์เกียรติบัตร
86นายสำพันธ์ แก้วโรจน์ พิมพ์เกียรติบัตร
87นายธงชัย กรินรักษ์ พิมพ์เกียรติบัตร
88นายประเชิญ ชาตรี พิมพ์เกียรติบัตร
89นายโทน มากดี พิมพ์เกียรติบัตร
90นายรัชศักดิ์ วัชรจำปาวัลย์ พิมพ์เกียรติบัตร
91นางสาวดวงสมพร สำราญเริญ พิมพ์เกียรติบัตร
92นายคงเดช กุลบุญญา พิมพ์เกียรติบัตร
93นายสยาม สาธุพันธ์ พิมพ์เกียรติบัตร
94นายสุรชัย ศรไชย พิมพ์เกียรติบัตร
95นายจงรัก วินิจ พิมพ์เกียรติบัตร
96นายสัมฤทธิ์ คำมี พิมพ์เกียรติบัตร
97นายบุญยัง โพนกองเส็ง พิมพ์เกียรติบัตร
98นายวินัย ธนูทอง พิมพ์เกียรติบัตร
99นายศิริพงษ์ ศรีโรจน์ พิมพ์เกียรติบัตร
100นายสุบรรณ ลาสา พิมพ์เกียรติบัตร
101นายสุทธิพงษ์ ทองทา พิมพ์เกียรติบัตร
102นายพบตะวัน พานอ่อน พิมพ์เกียรติบัตร
103นางสุภาณี ผาดี พิมพ์เกียรติบัตร
104นางสาวชมพูนุท อุ่นศรี พิมพ์เกียรติบัตร
105นางสาวอัมรินทร์ จาระงับ พิมพ์เกียรติบัตร
106นายวัฒนา ขันคำ พิมพ์เกียรติบัตร
107นายธีระ ธนีวัน พิมพ์เกียรติบัตร
108นายอารักษ์ พิมพ์บุญมา พิมพ์เกียรติบัตร
109นายวินัย คำมูล พิมพ์เกียรติบัตร
110ว่าที่ร้อยโทครรชิต เมืองซอง พิมพ์เกียรติบัตร
111นายไกร เฉลิมพงษ์ พิมพ์เกียรติบัตร
112นายชัชวาลย์ กอมณี พิมพ์เกียรติบัตร
113นายธวัชชัย พรมเกษ พิมพ์เกียรติบัตร
114นายทวี ราสุวรรณ พิมพ์เกียรติบัตร
115นายวุฒินันท์ แสงทอง พิมพ์เกียรติบัตร
116นายสุรชัย ละม้ายศรี พิมพ์เกียรติบัตร
117ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ศรีแสงเมือง พิมพ์เกียรติบัตร
118นางสาวขนิษฐา เอื้องศิริรัตน์ พิมพ์เกียรติบัตร
119นางอังคณา ผุยพรม พิมพ์เกียรติบัตร
120นายเสถียร ภารการ พิมพ์เกียรติบัตร
121นายทินกร แก้วกัญญา พิมพ์เกียรติบัตร
122นายธีรวุฒิ วงศ์มณี พิมพ์เกียรติบัตร
123นางบังอร ทีฆกุล พิมพ์เกียรติบัตร
124นายจุมพล สมสาย พิมพ์เกียรติบัตร
125จ.ส.ต.พยุงศักดิ์ พ้นภัย พิมพ์เกียรติบัตร
126นายประวีร์ บัวดก พิมพ์เกียรติบัตร
127นายฤทธา สืบภา พิมพ์เกียรติบัตร
128นางเครือจิตร สีหา พิมพ์เกียรติบัตร
129นางสุมาลี วงศ์ไชยา พิมพ์เกียรติบัตร
130นายรัตน์ พูลงาม พิมพ์เกียรติบัตร
131นางรุ่งนภา เดชะคำภู พิมพ์เกียรติบัตร
132นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว พิมพ์เกียรติบัตร
133นายสมปอง พวงพั่ว พิมพ์เกียรติบัตร
134ว่าที่ ร.ท.เกียรติศักดิ์ คำเฮือง พิมพ์เกียรติบัตร
135นายปริวัตร บุญเก พิมพ์เกียรติบัตร
136นายสถาพร พิมพกรรณ์ พิมพ์เกียรติบัตร
137นายบัญชา บุญชอบ พิมพ์เกียรติบัตร
138นายมนัสชัย สุธรรมวิจิตร พิมพ์เกียรติบัตร
139นายสุริยา ทองเหลือง พิมพ์เกียรติบัตร
140นายสิทธิชัย สีดาพันธ์ พิมพ์เกียรติบัตร
141นายสุวรรณ ศรีลาเคน พิมพ์เกียรติบัตร
142นางสถาพร ลุผล พิมพ์เกียรติบัตร
143นายภราดร คงดี พิมพ์เกียรติบัตร
1440 พิมพ์เกียรติบัตร
145นายศิริศักดิ์ คำสา พิมพ์เกียรติบัตร
146นางวิไลศิลป์ แสนทวีสุข พิมพ์เกียรติบัตร
147นายสุข สร้อยคำ พิมพ์เกียรติบัตร
148นายศักดา ศักดิ์ศรี พิมพ์เกียรติบัตร
149นางอมรา ตรีโรจน์พร พิมพ์เกียรติบัตร
150นายเนรัญชา วงษ์เขียว พิมพ์เกียรติบัตร
151นายจงเจิน บุญหวัง พิมพ์เกียรติบัตร
152นางบัวศร วุฒวัณณะ พิมพ์เกียรติบัตร
153นางสาวกฤษณา ทองเทพ พิมพ์เกียรติบัตร
154นายคูณดี แสงทอง พิมพ์เกียรติบัตร
155นายวันชัย สกุลพอง พิมพ์เกียรติบัตร
156นายวิจิตร ชมพูบุตร พิมพ์เกียรติบัตร
157นายสุทัศน์ ศรีสวัสดิ์ พิมพ์เกียรติบัตร
158นางอำไพ สายเบาะ พิมพ์เกียรติบัตร
159นายธรวิศวร์ สารปัญญา พิมพ์เกียรติบัตร
160นายสุจินต์ มั่นยืน พิมพ์เกียรติบัตร
161นายเวโรจน์ โมกขศาสตร์ พิมพ์เกียรติบัตร
162นายประภาส สาสุดตา พิมพ์เกียรติบัตร
163นายวิทยา ใจบุญ พิมพ์เกียรติบัตร
164นายกรัยพจน์ สุปันนุช พิมพ์เกียรติบัตร
165นางจุรีพร เบิกบาน พิมพ์เกียรติบัตร
166นายมนตรี พันธ์จันทร์ พิมพ์เกียรติบัตร
167นายเรืองฤทธิ์ อรรคชาติ พิมพ์เกียรติบัตร
168นายภาวัช ทีปเดชทัพพ์ พิมพ์เกียรติบัตร
169นางสมคิด ชารีแก้ว พิมพ์เกียรติบัตร
170นางสาวนิยดา ตรงกรณ์ พิมพ์เกียรติบัตร
171นายประจักษ์ รุ่งแสง พิมพ์เกียรติบัตร
172นายวิษณุ สูนานนท์ พิมพ์เกียรติบัตร
173นายไพรวัลย์ อุปถัมภ์ พิมพ์เกียรติบัตร
174นายปรเมทร์ คืนดี พิมพ์เกียรติบัตร
175นายศักดิ์ชัย สมวัลย์ พิมพ์เกียรติบัตร
176นายสมัคร มูลราช พิมพ์เกียรติบัตร
177นายทนงศักดิ์ ถิ่นขาม พิมพ์เกียรติบัตร
178นายพิชาติ พิลาวัลย์ พิมพ์เกียรติบัตร
179นายรัฐประชา สาลี พิมพ์เกียรติบัตร
180นายพิพัฒน์ กาลพัฒน์ พิมพ์เกียรติบัตร
181นางจินตนา กมุทชาติ พิมพ์เกียรติบัตร
182นางฉวีวรร นิโรคะ พิมพ์เกียรติบัตร
183ว่าที่รต.จิรยุทธ์ บัวใหญ่ พิมพ์เกียรติบัตร
184นายอุทัย จันทะเวช พิมพ์เกียรติบัตร
185นายบัณฑิต อังคุระษี พิมพ์เกียรติบัตร
186นายดุสิต ภาผล พิมพ์เกียรติบัตร
187นางสาวสุภาภรณ์ หารวะ พิมพ์เกียรติบัตร
188นางจีรวัฒน์ บุตรโคตร พิมพ์เกียรติบัตร
189นายคงเดช กุลบุญญา พิมพ์เกียรติบัตร