ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม

ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผู้ดูแลระบบ Login ที่นี่

Teachers Login Form

 

ผู้ดูแลระบบเขต Login ที่นี่

Admin Login Form

 รายชื่อผู้ผ่านการอบรม
การพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรวมอย่างมีคุณภาพ
รุ่นที่ 1 วันที่ 28-30 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม (ศอข.) จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล พิมพ์
1นางวราภรณ์ หิมะคุณ พิมพ์เกียรติบัตร
2นางถวัลยา สิทธิโสม พิมพ์เกียรติบัตร
3นางสาววาสนา สงสอาด พิมพ์เกียรติบัตร
4นางรัตนาภรณ์ เพ็งศรี พิมพ์เกียรติบัตร
5นางสาวนิภาพร พลมาก พิมพ์เกียรติบัตร
6นางวิจิตรา โอษฐิเวช พิมพ์เกียรติบัตร
7นางกัณทิยา ศรีชื่น พิมพ์เกียรติบัตร
8นางสาวชวนชื่น นงคม พิมพ์เกียรติบัตร
9นายประศาสตร์ คุณทน พิมพ์เกียรติบัตร
10นางนาตยา บุญล้อม พิมพ์เกียรติบัตร
11นางณัฐธิดา ระดาไสย พิมพ์เกียรติบัตร
12นายวีระศักดิ์ ศุภษร พิมพ์เกียรติบัตร
13นายสุนทร โลหะกุล พิมพ์เกียรติบัตร
14นางสวงน อัศฤกษ์ พิมพ์เกียรติบัตร
15นายสายันต์ สำเภา พิมพ์เกียรติบัตร
16นางเบญจนี เจียรนัย พิมพ์เกียรติบัตร
17นางบังอร ทองสุข พิมพ์เกียรติบัตร
18นางลำปาง ชายผา พิมพ์เกียรติบัตร
19นางสาวพรพิมล บูชายันต์ พิมพ์เกียรติบัตร
20นางสาวอัญชลี ทัพเพ็ชร พิมพ์เกียรติบัตร
21นางสาวกชนิภา เนื่องเฉลิม พิมพ์เกียรติบัตร
22นางเกษรา กุลวงศ์ พิมพ์เกียรติบัตร
23นางพจนา ขาวจันทร์ พิมพ์เกียรติบัตร
24นางสาวณภัทรพร ศรีรอง พิมพ์เกียรติบัตร
25นางชนัญภิกา อรรคสาร พิมพ์เกียรติบัตร
26นางสาวจิมลอน คูณทา พิมพ์เกียรติบัตร
27นางจันที สำเภา พิมพ์เกียรติบัตร
28นางสาวพรพิมล แพงจ่าย พิมพ์เกียรติบัตร
29นางสาวรสสุคนธ์ นาโพธิ์ พิมพ์เกียรติบัตร
30นางพเยาว์ ชัยรัตน์ พิมพ์เกียรติบัตร
31นางสาวพรวิไล ไชยกรณ์ พิมพ์เกียรติบัตร
32นางปิยารัตน์ ช่างถม พิมพ์เกียรติบัตร
33นางสาวรสสุคนธ์ นาโพธิ์ พิมพ์เกียรติบัตร
34นางปราณี ขันธิวัตร พิมพ์เกียรติบัตร
35นางอรทัย นนทะบุตร พิมพ์เกียรติบัตร
36นางสาวปรัชญานีย์ ร่วมรักษ์ พิมพ์เกียรติบัตร
37นายไพรวัลย์ เนื้ออ่อน พิมพ์เกียรติบัตร
38นางสาวอุลัยพร คำจันดี พิมพ์เกียรติบัตร
39นางปิ่น บุญพบ พิมพ์เกียรติบัตร
40นางศริยาภรณ์ สารารัฐ พิมพ์เกียรติบัตร
41นายอดิศร ศรีทา พิมพ์เกียรติบัตร
42นางสาวอนันติยา ส่งศรี พิมพ์เกียรติบัตร
43นางสาวสไบพร ทองแดง พิมพ์เกียรติบัตร
44นางสาวณิชาภา. โคตรเมือง พิมพ์เกียรติบัตร
45นางสาวรฐา ใจเดียว พิมพ์เกียรติบัตร
46นายอดิศักดิ์ นวลวรรณ พิมพ์เกียรติบัตร
47นายจันทร์ ขันวิเศษ พิมพ์เกียรติบัตร
48นายอมร ศรีนิล พิมพ์เกียรติบัตร
49นางสาวฤทัยรัตน์ สารภี พิมพ์เกียรติบัตร
50นางธันยธรณ์ อวยพร พิมพ์เกียรติบัตร
51นางสาวนิวาส สิทธิโสม พิมพ์เกียรติบัตร
52นางนงค์ลักษณ์ สอแสง พิมพ์เกียรติบัตร
53นายเชาวฤทธิ์ แก้วกัญญา พิมพ์เกียรติบัตร
54นางสาวสะใบแพ รวมวงศ์ พิมพ์เกียรติบัตร
55นางรัฐดา โคตรสีหา พิมพ์เกียรติบัตร
56นางบุญยิ่ง มงคล พิมพ์เกียรติบัตร
57นางเพียงจันทร์ ศรีกัญญา พิมพ์เกียรติบัตร
58นางสาวศิริพร ผาจันทร์ พิมพ์เกียรติบัตร
59นางจุฑารัตน์ สานนท์ พิมพ์เกียรติบัตร
60นางสาวสุพัตรา อุ่นเสมอ พิมพ์เกียรติบัตร
61นายอธิพัชร์ วราโชติธนาสิทธิ์ พิมพ์เกียรติบัตร
62นายเสริมสิทธิ์ พรมสีใหม่ พิมพ์เกียรติบัตร
63นางสาวปัทมพร สายสิน พิมพ์เกียรติบัตร
64นายสีพร ช่วยสุข พิมพ์เกียรติบัตร
65นางสาวอัญชลี ทัพเพ็ชร พิมพ์เกียรติบัตร
66นางสาวนิตยา สิงห์สา พิมพ์เกียรติบัตร
67นางมยุริญ สวัสดิ์มงคล พิมพ์เกียรติบัตร
68นายสุวิชชา ตรีพรหม พิมพ์เกียรติบัตร
69นายอดิศักดิ์ ศุภษร พิมพ์เกียรติบัตร
70นายพงษ์พัฒน์ โอสถศรี พิมพ์เกียรติบัตร
71นางสุภาวดี พงศ์ภริปราการ พิมพ์เกียรติบัตร
72นางสาวอทิติยา ภาผล พิมพ์เกียรติบัตร
73นางสาวอารยา พยัคฆพันธ์ พิมพ์เกียรติบัตร
74นายสุวิทย์ ปิยะราษฎร์ พิมพ์เกียรติบัตร
75นายธนุพงษ์ ทองมี พิมพ์เกียรติบัตร
76นายอรรถพล เมืองพิล พิมพ์เกียรติบัตร
77นายไกรเพชร แหวนสุข พิมพ์เกียรติบัตร
78นายธนาเกียรติ สมศรี พิมพ์เกียรติบัตร
79นางปริยาภัทร เมืองพิล พิมพ์เกียรติบัตร
80นางศิวพร วงษ์ศร พิมพ์เกียรติบัตร
81นายสมคิด สายเล็น พิมพ์เกียรติบัตร
82นางวริศรา สอแสง พิมพ์เกียรติบัตร
83นางกาวร หนึ่งคำมี พิมพ์เกียรติบัตร
84นางพรธีรา หล้าบุดดา พิมพ์เกียรติบัตร
85นายนัฐพล กุบแก้ว พิมพ์เกียรติบัตร
86นางสังวาล ปะมุสะกะ พิมพ์เกียรติบัตร
87นางสาวนุจรี เรือนเจริญ พิมพ์เกียรติบัตร
88นางสาวสัมพรรณ โสภาพ พิมพ์เกียรติบัตร
89นางอรนุช จันสุตะ พิมพ์เกียรติบัตร
90นางสาวจันทร์อุษา วงศ์โยธา พิมพ์เกียรติบัตร
91นายนภกำชัย สอแสง พิมพ์เกียรติบัตร
92นายยุทธ หัสดี พิมพ์เกียรติบัตร
93นายชัชวาลย์ กอมณี พิมพ์เกียรติบัตร
94นางเตือนใจ เกษไธสง พิมพ์เกียรติบัตร
95นางสาวมัจฉา สมชาติ พิมพ์เกียรติบัตร
96นางพยอม ขันธิวัตร พิมพ์เกียรติบัตร
97นายสุริยา ขันธิวัตร พิมพ์เกียรติบัตร
98นางสุพรรณิกา พรมสีใหม่ พิมพ์เกียรติบัตร
99นางสาวมาลี ทองเจริญ พิมพ์เกียรติบัตร
100นางสาวนิศากร ผิวขำ พิมพ์เกียรติบัตร
101นางสาววรรณวิมล เวชกามา พิมพ์เกียรติบัตร
102นางวิไลลักษณ์ บุญส่ง พิมพ์เกียรติบัตร
103นางสาวพิชฌานันท์ พุฒขาว พิมพ์เกียรติบัตร
104นายชัยยุทธ์ กล้าจริง พิมพ์เกียรติบัตร
105นายจงกล พรรษา พิมพ์เกียรติบัตร
106นางสาววาสนา รัญระนา พิมพ์เกียรติบัตร
107นางสาวสุพัฒตรา ร่วมสุข พิมพ์เกียรติบัตร
108นางสาวมาลัยพร พาลี พิมพ์เกียรติบัตร
109นายเกรียงไกร ถิ่นดง พิมพ์เกียรติบัตร
110นางรัตนาภรณ์ โทจันทร์ พิมพ์เกียรติบัตร
111นายอานนท์ ปันฟู พิมพ์เกียรติบัตร
112นางสาวนิตยา หลงชิน พิมพ์เกียรติบัตร
113นางอรวรรณ มุทาพร พิมพ์เกียรติบัตร
114นายเกียรติศักดิ์ มุทาพร พิมพ์เกียรติบัตร
115นางอมร ทองคำ พิมพ์เกียรติบัตร
116นางกษมา บุตรวัน พิมพ์เกียรติบัตร
117นายดนุพล ไชยลาโพธิ์ พิมพ์เกียรติบัตร
118นางสาวนันทนา บัวใหญ่ พิมพ์เกียรติบัตร
119นายเทพพิทักษ์ อรรคชาติ พิมพ์เกียรติบัตร
120นางสาวนริศรา กล้าจริง พิมพ์เกียรติบัตร
121นางสาววิลาวรรณ คืนดี พิมพ์เกียรติบัตร
122นางนฤมล พันธุ์แสง พิมพ์เกียรติบัตร
123นายบุญนับพัน สมบัตินันท์ พิมพ์เกียรติบัตร
124น.ส.สมเพียร เพ็งพันธุ์ พิมพ์เกียรติบัตร
125น.ส.มัตตัญญู ศรีทา พิมพ์เกียรติบัตร
126น.ส.สุลัดดาวัลย์. ฮัฐนาค พิมพ์เกียรติบัตร
127นางสาวศิริรัตน์ ทองเจริญ พิมพ์เกียรติบัตร
128นายประพันธ์ ทองคำ พิมพ์เกียรติบัตร
129นางสาวฐณัชณ์พร ออทอลาน พิมพ์เกียรติบัตร
130นางอุบลวรรณ ขันทอง พิมพ์เกียรติบัตร
131นายนนท์ธนา อ่อนพุทธา พิมพ์เกียรติบัตร
132นางโสภาภรณ์ วรรณวงศ์ พิมพ์เกียรติบัตร
133นางรมณีย์ เพชรดารา พิมพ์เกียรติบัตร
134นางชุติรัตน์ กิระหัส พิมพ์เกียรติบัตร
135นายคำรุณ พรหมราช พิมพ์เกียรติบัตร
136นางสาวปฐมา แสนทวีสุข พิมพ์เกียรติบัตร
137นางสุนันท์ โนนแก้ว พิมพ์เกียรติบัตร
138นายประสาน พิมพกรรณ์ พิมพ์เกียรติบัตร
139นางสุจิตรา โพนกองเส็ง พิมพ์เกียรติบัตร
140นางวิมลฤดี ปัทถาพงษ์ พิมพ์เกียรติบัตร
141นางรุ่งทิวา สินธุ์สุข พิมพ์เกียรติบัตร
142นางพิศมัย พุทธลา พิมพ์เกียรติบัตร
143นายนพคุณ มลีรัตน์ พิมพ์เกียรติบัตร
144นายเสถียร ภารการ พิมพ์เกียรติบัตร
145นางสาวพรมศรี สิงหธรรม พิมพ์เกียรติบัตร
146นางฐานันดร สิงห์ธรรม พิมพ์เกียรติบัตร
147นางสาวนิชาภา จันทร์สด พิมพ์เกียรติบัตร
148นางสาวจิราภรณ์ ปานทอง พิมพ์เกียรติบัตร
149สิบเอกเอกลักษณ์ ป้องกัน พิมพ์เกียรติบัตร
150นางอนุรักษ์ อ่อนเฉวียง พิมพ์เกียรติบัตร
151นางอมรรัตน์ เงินยวด พิมพ์เกียรติบัตร
152นางสาวพัทยา ครองทรัพย์ พิมพ์เกียรติบัตร
153นายลิขิต ชาตะพันธ์ พิมพ์เกียรติบัตร
154นางทิพย์อวน อยู่สุข พิมพ์เกียรติบัตร
155นางสาวเพ็ญพักตร์ แว่นระเว พิมพ์เกียรติบัตร
156นายยุทธพล โทจันทร์ พิมพ์เกียรติบัตร
157นางสาวกาญจนพรรณ ดวงสุพรรณ พิมพ์เกียรติบัตร
158นางสาวภัทราพร คำสวัสดิ์ พิมพ์เกียรติบัตร
159นางสาวกัลยรัตน์ สัตยากุล พิมพ์เกียรติบัตร
160นางสาววีระนุช คำผล พิมพ์เกียรติบัตร
161นางสาววนิดา ไชยมงกุฎ พิมพ์เกียรติบัตร
162นางระพีพร มงคล พิมพ์เกียรติบัตร
163นางพรรณี พรรณเจริญ พิมพ์เกียรติบัตร
164นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวงศ์ษา พิมพ์เกียรติบัตร
165นายวัฒนา แจ่มใส พิมพ์เกียรติบัตร
166นางสาวศิริธนา แสนทวีสุข พิมพ์เกียรติบัตร
167นางสาวนันทศิริ กำเพ็ชร พิมพ์เกียรติบัตร
168นางประจวน ภูลายดอก พิมพ์เกียรติบัตร
169นางเพ็ญศรี พงษ์สถิตย์ พิมพ์เกียรติบัตร
170นางวิจิตราพร คำสิงห์ พิมพ์เกียรติบัตร
171นางเสาวลักษณ์ สุวะไกร พิมพ์เกียรติบัตร
172นางสดใส แก้วโชติ พิมพ์เกียรติบัตร
173นางสาวสุลาวรรณ สุวรรณภา พิมพ์เกียรติบัตร
174นางสาวจำเนียร สมดี พิมพ์เกียรติบัตร
175นายธีระวัฒน์ บุญกัน พิมพ์เกียรติบัตร
176นางสุทธิลักณ์ อนันตกาล พิมพ์เกียรติบัตร
177นางสาวแสงรวี แก่นทน พิมพ์เกียรติบัตร
178นางสาวขนิษฐา กำเนิดทอง พิมพ์เกียรติบัตร
179นายชาญณรงค์เดช ทีฆกุล พิมพ์เกียรติบัตร
180น.ส.ภัสสร ชื่นชม พิมพ์เกียรติบัตร
181นางลำพึง ทองแสง พิมพ์เกียรติบัตร
182นางอรสา ไชยนา พิมพ์เกียรติบัตร
183นางทัศนีย์ คูณทอง พิมพ์เกียรติบัตร
184นายชัยวัฒน์ ปักเขตานัง พิมพ์เกียรติบัตร
185นายสุธะมาตย์ ทองขาว พิมพ์เกียรติบัตร
186นางสุฉวี สุวรรณภาวงศ์ พิมพ์เกียรติบัตร
187นายมนูเวทย์ จำปาศรี พิมพ์เกียรติบัตร
188นางยุพาภรณ์ ศรีวิพันธ์ พิมพ์เกียรติบัตร
189นางรัชนีกร สินทรัพย์ พิมพ์เกียรติบัตร
190นางณฐิตา ศรีสุทธา พิมพ์เกียรติบัตร
191นางสาวศิริพร    วงษ์ศรีแก้ว พิมพ์เกียรติบัตร
192นางประกายแก้ว ลือเดช พิมพ์เกียรติบัตร
193นางพิทยาภรณ์ ดำเนิน พิมพ์เกียรติบัตร
194นางวิไลวรรณ โพธิ์ศรีทอง พิมพ์เกียรติบัตร
195นายประเทือง แก้วพิทักษ์ พิมพ์เกียรติบัตร
196นางสาววชิราภรณ์ โนนจันทร์ พิมพ์เกียรติบัตร
197นางสาวชินสุมน บุญชู พิมพ์เกียรติบัตร
198นางแจ่มจันทร์ ไชยกาล พิมพ์เกียรติบัตร
199นางสาวภัทรภร โคตรบุตร พิมพ์เกียรติบัตร
200นางสาวรุ่งนภา พุ่มจันทร์ พิมพ์เกียรติบัตร
201ว่าที่ร้อยตรีจิรยุทธ บัวใหญ่ พิมพ์เกียรติบัตร
202นางสาวปาจารีย์ เพิ่มเพียร พิมพ์เกียรติบัตร
203นางสาววิภาวี ดวงมุลตรี พิมพ์เกียรติบัตร
204นางสาวจิรัชยา สยามมล พิมพ์เกียรติบัตร
205นางสุพัตรา พิมพ์ตรา พิมพ์เกียรติบัตร
206นายประศาสตร์ คุณทน พิมพ์เกียรติบัตร
207นางสาวปัทมพร สายสิน พิมพ์เกียรติบัตร
208นางสาวนริศรา กล้าจริง พิมพ์เกียรติบัตร
209นางสุทธิลักษณ์ อนันตกาล พิมพ์เกียรติบัตร