ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม

ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผู้ดูแลระบบ Login ที่นี่

Teachers Login Form

 

ผู้ดูแลระบบเขต Login ที่นี่

Admin Login Form

 รายชื่อผู้ผ่านการอบรม
การพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรวมอย่างมีคุณภาพ
รุ่นที่ 2 วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล พิมพ์
1นางนวนิตย์ ศรีพวงเพชร พิมพ์เกียรติบัตร
2นางสำราญ วงศ์คำพันธ์ พิมพ์เกียรติบัตร
3นางฐานิตา ทารพันธ์ พิมพ์เกียรติบัตร
4นายพยัพ พรเพชร พิมพ์เกียรติบัตร
5นายนัตถี สอนเกตุ พิมพ์เกียรติบัตร
6นางสาวเติมใจ ภาระกุล พิมพ์เกียรติบัตร
7นางอาภาพร ประเสริฐสุข พิมพ์เกียรติบัตร
8นางสาวปราริฉัตร์. ก้านทอง พิมพ์เกียรติบัตร
9นางนภาภัช แสนบุญเรือง พิมพ์เกียรติบัตร
10นายเฉลิมพล สาธุพันธ์ พิมพ์เกียรติบัตร
11นางสมคิด วงค์ป้อม พิมพ์เกียรติบัตร
12นางศลิลทิพย์ แสงวงษ์ พิมพ์เกียรติบัตร
13นางอุไรวรรณ จันดารัตน์ พิมพ์เกียรติบัตร
14นางกาญจนีย์ แสนทวีสุข พิมพ์เกียรติบัตร
15นางธนัญญา แสนทวีสุข พิมพ์เกียรติบัตร
16นางสาวทิพวรรณ ศรีดา พิมพ์เกียรติบัตร
17นางสาวไขแสง พลาศรี พิมพ์เกียรติบัตร
18นางพิศประอร ยาทิพย์ พิมพ์เกียรติบัตร
19นางอาภาพร ประเสริฐสุข พิมพ์เกียรติบัตร
20นางสาวปราริฉัตร์ ก้านทอง พิมพ์เกียรติบัตร
21นางสาวเสาวลักษณ์ แพงทรัพย์ พิมพ์เกียรติบัตร
22นายประสาน บุญครอง พิมพ์เกียรติบัตร
23นายชัยปรุฬห์ แก้วแสน พิมพ์เกียรติบัตร
24นางสาวภัทรวดี ทิพทุรักษ์ พิมพ์เกียรติบัตร
25นางสมปอง เดชคำภู พิมพ์เกียรติบัตร
26นางสาวลัดดาวัลย์ สรพิมพ์ พิมพ์เกียรติบัตร
27นางเยาว์ วงศ์คำ พิมพ์เกียรติบัตร
28นายเจริญชัย กะทา พิมพ์เกียรติบัตร
29นางสาวทองพันธ์ หินขาว พิมพ์เกียรติบัตร
30นางสาวรุ่งรัตน์ วัฒนมงคลพงศ์ พิมพ์เกียรติบัตร
31นายชีวิน ศรีแสง พิมพ์เกียรติบัตร
32นางชุติกมล มีธรรม พิมพ์เกียรติบัตร
33นางสมจิต พลศรี พิมพ์เกียรติบัตร
34นางอุรารัตน์ ทองมั่น พิมพ์เกียรติบัตร
35นางนิตประภา เนตรวีระ พิมพ์เกียรติบัตร
36นางสกาวรัตน์ โสภา พิมพ์เกียรติบัตร
37นางสุริเพ็ญ สุขสำราญ พิมพ์เกียรติบัตร
38นางสาววไลพร ทองสาว พิมพ์เกียรติบัตร
39นางนัณฑิรา พ่วงพี พิมพ์เกียรติบัตร
40นางสาวพัชนี โคตรมนตรี พิมพ์เกียรติบัตร
41นางพัชรี ธุศรีวรรณ พิมพ์เกียรติบัตร
42นางสาวรัชนีวรรณ การฟุ้ง พิมพ์เกียรติบัตร
43นางสาวเดือนเพ็ญ นามเริง พิมพ์เกียรติบัตร
44นางนิตยาลักษณ์ วงค์วาน พิมพ์เกียรติบัตร
45นางสาวชฏาวรรณ ชิตภักดิ์ พิมพ์เกียรติบัตร
46นางสมรักษ์ นวลศรี พิมพ์เกียรติบัตร
47นางชนิดา มิ่งไชย พิมพ์เกียรติบัตร
48นางสาวจินตนา พรทิพย์ พิมพ์เกียรติบัตร
49นางสมพร เหลากลม พิมพ์เกียรติบัตร
50นางสุพรรณษา สุริยะกมล พิมพ์เกียรติบัตร
51นางจินดาวรรณ ทรายทอง พิมพ์เกียรติบัตร
52นางสาวปริตร จันทเวช พิมพ์เกียรติบัตร
53นางสาวนุจิราภรณ์ สุจริต พิมพ์เกียรติบัตร
54นางอุไรวรรณ เล็กสุทธิ์ พิมพ์เกียรติบัตร
55นางทิพวรรณ วงขัน พิมพ์เกียรติบัตร
56นางมะลิ เค้ามูล พิมพ์เกียรติบัตร
57นางขวัญนภา คำล้าน พิมพ์เกียรติบัตร
58นางศิริลักษณ์ โปร่งมณี พิมพ์เกียรติบัตร
59นางกรรณิกา โพธิ์ศรี พิมพ์เกียรติบัตร
60นางรัตนา มงคลศิริ พิมพ์เกียรติบัตร
61นางราตรี พุทธา พิมพ์เกียรติบัตร
62นางวรนิจ มารยา พิมพ์เกียรติบัตร
63นางพนิดา ดอกดวง พิมพ์เกียรติบัตร
64นางหนูทิพย์ จันทร์จิตร พิมพ์เกียรติบัตร
65นางสาวยุภาพร บุตรแดง พิมพ์เกียรติบัตร
66นางสาวนิตยา เทพบุญตา พิมพ์เกียรติบัตร
67นางสาวราตรี ดวงสี พิมพ์เกียรติบัตร
68นางปราณี สุขสำราญ พิมพ์เกียรติบัตร
69นางภัทรภา แสนหอม พิมพ์เกียรติบัตร
70นายเอกพันธ์ คามะทิตย์ พิมพ์เกียรติบัตร
71นางสาวพิมพ์ประภา พานิชเจริญ พิมพ์เกียรติบัตร
72นางศิรัฐชา คำแก่น พิมพ์เกียรติบัตร
73นางสาวศศิธร แย้มยิ้ม พิมพ์เกียรติบัตร
74นางสาวพลอยชมพู แสนทอง พิมพ์เกียรติบัตร
75นางพูลทรัพย์ ทองหมื่น พิมพ์เกียรติบัตร
76นางสุพรรณี. ประเสริฐสิน พิมพ์เกียรติบัตร
77นางจิตติมา. เหรียญดียิ่ง พิมพ์เกียรติบัตร
78นายชาคริส พุทธจักร์ พิมพ์เกียรติบัตร
79นางสายชล ลาภมูล พิมพ์เกียรติบัตร
80นางสาวรัชนี จันทร์ส่อง พิมพ์เกียรติบัตร
81นางมัลลิกา อิ่มเจือ พิมพ์เกียรติบัตร
82นางบริสุทธื์ จันทร์ตา พิมพ์เกียรติบัตร
83นางสาวดวงแก้ว อสงไขย พิมพ์เกียรติบัตร
84นายสถาพร ทอนอะนันต์ พิมพ์เกียรติบัตร
85นางสาวณัฐธิญา ว่องไว พิมพ์เกียรติบัตร
86นางสุทธิยา เพ็ชรสีม่วง พิมพ์เกียรติบัตร
87นางสาวภัทริยา ทองลือ พิมพ์เกียรติบัตร
88นางประนอม ศรีสุข พิมพ์เกียรติบัตร
89นางธไนศวรรย์ แพงคำฮัก พิมพ์เกียรติบัตร
90นางสาววิลาสินี โกฏิโสม พิมพ์เกียรติบัตร
91นางพรทิพย์ วระพิมพ์รัตน์ พิมพ์เกียรติบัตร
92นางสาวชฏาวรรณ ชิตภักดิ์ พิมพ์เกียรติบัตร
93นางสาวปรารถนา บ่อทอง พิมพ์เกียรติบัตร
94นายธีรพล ขลุ่ยแก้ว พิมพ์เกียรติบัตร
95นายแมนสันต์ ร่มเย็น พิมพ์เกียรติบัตร
96นางจงจิต พิลารักษ์ พิมพ์เกียรติบัตร
97นางสาวประภาพร สิงห์ละ พิมพ์เกียรติบัตร
98นางสาวเจียมจิต เจือจันทร์ พิมพ์เกียรติบัตร
99นางอุทัยวรรณ เหลากลม พิมพ์เกียรติบัตร
100นางมนทกานติ อุ่มจันทร์สา พิมพ์เกียรติบัตร
101นางสาวลำพูน บัวใหญ่ พิมพ์เกียรติบัตร
102นางสาวปุญญาดา แก้วแรมเรือน พิมพ์เกียรติบัตร
103นางวีรนันท์ จันทร์ทอง พิมพ์เกียรติบัตร
104นางสาววรรณนิสา คำอุด พิมพ์เกียรติบัตร
105นางสาวอาทิตยา ทองทรัพย์ พิมพ์เกียรติบัตร
106นางวิลักขณา จันทร์ทอง พิมพ์เกียรติบัตร
107นางจุฑารัตน์ ขันคำ พิมพ์เกียรติบัตร
108นางอาวรณ์รัตน์ บุญดก พิมพ์เกียรติบัตร
109นายบุญมี อินจำปา พิมพ์เกียรติบัตร
110นางสาวนวลออง ทำดี พิมพ์เกียรติบัตร
111นางพัชรินทร์ สายศร พิมพ์เกียรติบัตร
112นางรัตนกุล สีดารัตนัน พิมพ์เกียรติบัตร
113นายเทพพิทักษ์ สายศร พิมพ์เกียรติบัตร
114นางสาวยุรหญิง ผิวเหลือง พิมพ์เกียรติบัตร
115นางสาวกันทิมา ไชยโกฏิ พิมพ์เกียรติบัตร
116นางสาวโสภิดา พยัคฆ์เกียรติ พิมพ์เกียรติบัตร
117นางสาวสุชาริณี ทุมมี พิมพ์เกียรติบัตร
118นายศิวกร นนท์ศิริ พิมพ์เกียรติบัตร
119นายเวชยัน สังฆวัตร พิมพ์เกียรติบัตร
120นายธเนษฐ สีดารัตนิน พิมพ์เกียรติบัตร
121นางรัตนาพร ฟักศรี พิมพ์เกียรติบัตร
122นางสาวอินทร์ถนอม สร้อยคำ พิมพ์เกียรติบัตร
123นางมานิกา กาหาวงศ์ พิมพ์เกียรติบัตร
124นางสาววันเพ็ญ บุญชิต พิมพ์เกียรติบัตร
125นายมโนทัย จำศรี พิมพ์เกียรติบัตร
126นายสง่า สำเภา พิมพ์เกียรติบัตร
127นางสาวณญาดา ทาทอง พิมพ์เกียรติบัตร
128นายพุทธิศักดิ์ สุวรรณกูฎ พิมพ์เกียรติบัตร
129นางพรรณวดี มั่นจิต พิมพ์เกียรติบัตร
130นางบัวเงิน เนาวรัตน์ พิมพ์เกียรติบัตร
131นางพนัดดา ห่วงมังคลา พิมพ์เกียรติบัตร
132นางระเบียบ จำใจ พิมพ์เกียรติบัตร
133นายมงคล ทวีศักดิ์ พิมพ์เกียรติบัตร
134นางนันทิดา ผลสอน พิมพ์เกียรติบัตร
135นางสาวพจนีย์ แก้ววงษา พิมพ์เกียรติบัตร
136นางรุจิรา คงศรี พิมพ์เกียรติบัตร
137นายทองพูน วงศ์ขัน พิมพ์เกียรติบัตร
138นายอภิชาต จำปาเทศ พิมพ์เกียรติบัตร
139นางสาวอรพรรณ มีศรี พิมพ์เกียรติบัตร
140นางสาวชนากานต์ นุริตานนท์ พิมพ์เกียรติบัตร
141นายอดุลย์ ผินโพธิ์ พิมพ์เกียรติบัตร
142นายอิศรา ศรีสุโน พิมพ์เกียรติบัตร
143นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยม พิมพ์เกียรติบัตร
144นางจันทัย ระวังดี พิมพ์เกียรติบัตร
145นางมณีรัตน์ ธิมาทา พิมพ์เกียรติบัตร
146นางสมถวิล แฝงลาภ พิมพ์เกียรติบัตร
147นางพิศมัย วงษ์ละคร พิมพ์เกียรติบัตร
148นางนราวดี ศรีทาน้อย พิมพ์เกียรติบัตร
149นางสาวธัญธิตา ริมทอง พิมพ์เกียรติบัตร
150นางวาริน ผลเพิ่ม พิมพ์เกียรติบัตร
151นางกัลยา สุนทรสถาพร พิมพ์เกียรติบัตร
152นางสาววันเพ็ญ เสือคำ พิมพ์เกียรติบัตร
153นางสาวพัฒน์พร ศรีบุระ พิมพ์เกียรติบัตร
154นางสาวพิชชาพร นิตรักษ์ พิมพ์เกียรติบัตร
155นางจันทรลา ลาภเย็น พิมพ์เกียรติบัตร
156นางนัณทิรา พ่วงพี พิมพ์เกียรติบัตร
157นายปัญญา ศรีจำปา พิมพ์เกียรติบัตร
158นางสุขสันต์ กิ่งจันทร์ พิมพ์เกียรติบัตร
159นางราตรี ธิตะโพธิ์ พิมพ์เกียรติบัตร
160นางอำนาจ สมสี พิมพ์เกียรติบัตร
161นางสาวธีรนุช ลาสา พิมพ์เกียรติบัตร
162นายบุญส่ง พินธุรักษ์ พิมพ์เกียรติบัตร
163นางสาวนนท์ธิยา สงสะอาด พิมพ์เกียรติบัตร
164นางสาวรัตติกานต์ ละอองแก้ว พิมพ์เกียรติบัตร
165นางพิมพรรณ์ สมศรี พิมพ์เกียรติบัตร
166นางบรรจง บุดดาหล พิมพ์เกียรติบัตร
167นางปนัดดา วีสี พิมพ์เกียรติบัตร
168นางสาวพัชราพร โคกโพธิ์ พิมพ์เกียรติบัตร
169นายเชิดชัย แสงงวษ์ พิมพ์เกียรติบัตร
170ว่าที่ร้อยตรีหญิงรมิดา พินธุรักษ์ พิมพ์เกียรติบัตร
171นางสุพัตรา พรรณวงศ์ พิมพ์เกียรติบัตร
172นางสาวกรกนก พรรณวงศ์ พิมพ์เกียรติบัตร
173นางทัศนีย์ กาฬบุตร พิมพ์เกียรติบัตร
174นางสาวปกรณ์รดา ภาระพงษ์ พิมพ์เกียรติบัตร
175นางสิริกร อุทธา พิมพ์เกียรติบัตร
176นางอรุณวรรัตน์ เหมือดนอก พิมพ์เกียรติบัตร
177นางจันทรรังษี โพธิ์วัฒน์ พิมพ์เกียรติบัตร
178นางนงนุช สีแสง พิมพ์เกียรติบัตร
179นายทัศนัย คำศรี พิมพ์เกียรติบัตร
180นายสุรศักดิ์ กุลบุตร พิมพ์เกียรติบัตร
181นางจินตนา แสนทวีสุข พิมพ์เกียรติบัตร
182นางวิรัตน์ กะทา พิมพ์เกียรติบัตร
183นางเบ็ญจภรณ์ แสนรัตนทวีสุข พิมพ์เกียรติบัตร
184นางเตือนใจ แหวนแก้ว พิมพ์เกียรติบัตร
185นางนิตยาพร ชาญจิตร พิมพ์เกียรติบัตร
186นางจุฑามาศ ศรีจันทร์ พิมพ์เกียรติบัตร
187นางสาวอรุณจิต ไชยเทพ พิมพ์เกียรติบัตร
188นางสาวกฤษณา จันทะคูณ พิมพ์เกียรติบัตร
189นางลำพูล ชมพันธ์ พิมพ์เกียรติบัตร
190นางสาวอำไพ บัวใหญ่ พิมพ์เกียรติบัตร
191ว่าที่ร้อยตรีสาวิตรี ฟองศิริ พิมพ์เกียรติบัตร
192นางสุขกาย แสงโสม พิมพ์เกียรติบัตร
193นางกนกพร แสนสิงห์ พิมพ์เกียรติบัตร
194นายประยงค์ ชมภูแสน พิมพ์เกียรติบัตร
195นายปกรณ์ รัตนา พิมพ์เกียรติบัตร
196นางสาวชนันทธรณ์ สมจันทร์ พิมพ์เกียรติบัตร
197นางสาวฐิติรัตน์ ทองเทพ พิมพ์เกียรติบัตร
198นางสาวขัตติยา เกษมพร พิมพ์เกียรติบัตร
199นางประภาวดี พรสุวรรณ พิมพ์เกียรติบัตร
200นางจีรัสย์ พุทธิประไพพงษ์ พิมพ์เกียรติบัตร
201นางจิรสุดา กิ่งจันทร์ พิมพ์เกียรติบัตร
202นายประสม กิ่งจันทร์ พิมพ์เกียรติบัตร
203นายวิสันต์ หอมจำปา พิมพ์เกียรติบัตร
204นางสาวกัญจนพร จำนิล พิมพ์เกียรติบัตร
205นางประนอม พิมพกรรณ์ พิมพ์เกียรติบัตร